– Projektový den: Sebepoznání – Zákonitosti sociální percepce

Přinášíme první zkušenosti z realizace projektového dne v rámci kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce. Projektový den byl realizován v 5 třídách prvního ročníku čtyřletého gymnázia, opět ve spolupráci s PPP KHK. Kromě kariérové poradkyně se do něj zapojili i třídní učitelé, školní psycholog a metodik prevence.

Cíl: Seznámení se zákonitostmi sociální percepce a možnými chybami, kterých se vní dopouštíme, podpora sdílení, sebepoznání.
Cílová skupina: 1. ročník čtyřletého gymnázia
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: N. Hayesová: Základy sociální psychologie, psací potřeby a papíry, obrázkové karty (B-creative Karty s příběhy), samolepící jmenovky, silné fixy, tři drobné ceny, Metodický list pro učitele

 
Úvod

V úvodu jsou vysvětlena pravidla a základní časový rámec aktivity (jak se budeme oslovovat, pravidlo STOP).

Hlavní činnost

Úvodní zahřívací hra – příjmení, které mě vystihuje. Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad příjmením, které by vystihovalo jejich hlavní charakterový rys nebo silnou stránku. Vymyšlené příjmení zapíší na lepící jmenovku ke svému křestnímu jménu.

Sebepoznání – co mě oslovilo: Učitel rozmístí po třídě karty a vyzve žáky, aby si vybrali jednu kartu, která je oslovila. Žáci se rozdělí do skupin po 4 až 5 a popovídají si o svých kartách, co pro ně obrázek znamená, jak se vztahuje k nim samým, čím je oslovil.

Hlavní aktivita – „soutěž“ v přesnosti sociálního vnímání. Žáci mají odhadnout učitele na základě předložených otázek. Tři nejúspěšnější žáci budou odměněni. Učitel předčítá předem připravené otázky (cca 10 otázek) vztahující se k jeho osobě. Žáci vybírají ze 4 možných odpovědí a odpovědi si individuálně zapisují (otázky jsou uvedeny v Metodickém listu pro učitele). Učitel poté prochází jednotlivé otázky a sděluje, která odpověď je správná a průběžně může komentovat obvyklé chyby v sociální percepci (viz příloha). Žáci si označují správně zodpovězené otázky, za každou správnou odpověď si zapíší 1 bod.

Diskuze o chybách v sociální percepci. Učitel vyzve žáky k zamyšlení a diskuzi o tom, kdy např. někoho špatně odhadli na základě prvního dojmu apod. Diskuze probíhá v kruhu, žáci se zamýšlejí nad motivy svých odpovědí a nad vlastními zkušenostmi z běžného života.

Následuje diskuze o tom, jak naše sebehodnocení ovlivňuje „sociální zrcadlo“ ze strany okolí. Učitel nedirektivně moderuje diskuzi.

Vyhlášení vítěze, předání cen.

Závěr

Závěrečné kolečko s reflexí aktivity, jakou myšlenku si dnes odnáším.

 


Reflexe očima pedagogů

V každé třídě byli vždy dva pedagogové (třídní učitel, zástupce PPP nebo ŠPP). Soutěžní otázky klade pedagog, kterého žáci dobře neznají. Žáci celý projekt hodnotili pozitivně, s úspěchem se setkala zejména práce ve skupinách. V rámci diskuze byly patrné rozdíly v jednotlivých třídách, někde byli žáci spontánnější, v jiné třídě museli učitelé diskuzi více vést, protože žákům není blízké sdílení názorů a výsledků ve velké skupině.

Silnou stránkou hodiny byla skupinová práce při aktivitě s kartami, zapojili se všichni žáci a mohli v bezpečném prostředí malé skupiny diskutovati i ti introvertnější. Hlavní aktivita byla pro žáky atraktivní svými překvapivými a vtipnými momenty a podpořila to forma soutěže, která atraktivitu ještě zvýšila.

Náměty pro zlepšení: Zaměřit se v závěrečné reflexi především na to, jakou myšlenku či poznatek si žáci z celé práce odnesli. Každá věc se počítá a vše je správně, nic není chyba.

Back to top