– Projektový den: “Zákonitosti sociální percepce”

Přinášíme první zkušenosti z realizace projektového dne v rámci kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce. Projektový den byl realizován v 5 třídách prvního ročníku čtyřletého gymnázia, opět ve spolupráci s PPP KHK. Kromě kariérové poradkyně se do něj zapojili i třídní učitelé, školní psycholog a metodik prevence.

Cíl: Seznámení se zákonitostmi sociální percepce a možnými chybami, kterých se vní dopouštíme, podpora sdílení, sebepoznání.

Cílová skupina: 1. ročník čtyřletého gymnázia
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: N. Hayesová: Základy sociální psychologie, psací potřeby a papíry, obrázkové karty (B-creative Karty s příběhy), samolepící jmenovky, silné fixy, tři drobné ceny, Metodický list pro učitele

Úvod:

V úvodu jsou vysvětlena pravidla a základní časový rámec aktivity (jak se budeme oslovovat, pravidlo STOP).

Hlavní činnost:

Úvodní zahřívací hra – příjmení, které mě vystihuje: Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad příjmením, které by vystihovalo jejich hlavní charakterový rys nebo silnou stránku. Vymyšlené příjmení zapíší na lepící jmenovku ke svému křestnímu jménu.
Sebepoznání – co mě oslovilo: Učitel rozmístí po třídě karty a vyzve žáky, aby si vybrali jednu kartu, která je oslovila. Žáci se rozdělí do skupin po 4 až 5 a popovídají si o svých kartách, co pro ně obrázek znamená, jak se vztahuje k nim samým, čím je oslovil.
Hlavní aktivita – „soutěž“ v přesnosti sociálního vnímání: Žáci mají odhadnout učitele na základě předložených otázek. Tři nejúspěšnější žáci budou odměněni. Učitel předčítá předem připravené otázky (cca 10 otázek) vztahující se k jeho osobě. Žáci vybírají ze 4 možných odpovědí a odpovědi si individuálně zapisují (otázky jsou uvedeny v Metodickém listu pro učitele). Učitel poté prochází jednotlivé otázky a sděluje, která odpověď je správná a průběžně může komentovat obvyklé chyby v sociální percepci (viz příloha). Žáci si označují správně zodpovězené otázky, za každou správnou odpověď si zapíší 1 bod.
Diskuze o chybách v sociální percepci: Učitel vyzve žáky k zamyšlení a diskuzi o tom, kdy např. někoho špatně odhadli na základě prvního dojmu apod. Diskuze probíhá v kruhu, žáci se zamýšlejí nad motivy svých odpovědí a nad vlastními zkušenostmi z běžného života.
Následuje diskuze o tom, jak naše sebehodnocení ovlivňuje „sociální zrcadlo“ ze strany okolí. Učitel nedirektivně moderuje diskuzi.
Vyhlášení vítěze, předání cen.

Závěr:

Závěrečné kolečko s reflexí aktivity, jakou myšlenku si dnes odnáším.

 


Reflexe očima pedagogů:

V každé třídě byli vždy dva pedagogové (třídní učitel, zástupce PPP nebo ŠPP). Soutěžní otázky klade pedagog, kterého žáci dobře neznají. Žáci celý projekt hodnotili pozitivně, s úspěchem se setkala zejména práce ve skupinách. V rámci diskuze byly patrné rozdíly v jednotlivých třídách, někde byli žáci spontánnější, v jiné třídě museli učitelé diskuzi více vést, protože žákům není blízké sdílení názorů a výsledků ve velké skupině.
Silnou stránkou hodiny byla skupinová práce při aktivitě s kartami, zapojili se všichni žáci a mohli v bezpečném prostředí malé skupiny diskutovati i ti introvertnější. Hlavní aktivita byla pro žáky atraktivní svými překvapivými a vtipnými momenty a podpořila to forma soutěže, která atraktivitu ještě zvýšila.
Náměty pro zlepšení: Zaměřit se v závěrečné reflexi především na to, jakou myšlenku či poznatek si žáci z celé práce odnesli. Každá věc se počítá a vše je správně, nic není chyba.

Back to top