– “Moje reklama”

Cíl: hodiny: Zjišťování schopnosti sebepojetí a mapování silných stránek, schopnost diskutovat na téma silné a slabé stránky v rámci životní cesty a budoucího (i profesního) směřování.

Cílová skupina: 8. ročník ZŠ
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: pracovní list pro kresebnou techniku (obrys trička pánské/dámské), čtvrtky, fixy, pastelky

Úvod hodiny:

Na začátku programu jsou vysvětlena pravidla práce v komunitním kruhu (komunikace, vzájemné respektování názorů, pravidlo STOP), třída je seznámena s harmonogramem programu a s jeho stěžejním zaměřením, náplní, cílem.

Vizitky – seznamovací aktivita, která slouží také k navození pozitivního klimatu a spolupráce ve skupině. Učitel rozdá třídě čtvrtky A5 a zadá žákům, aby na čtvrtku napsali své křestní jméno a k němu nakreslili symbol, který je nejvíce vystihuje. Po ukončení práce vede diskusi nad jednotlivými vizitkami. Žáci vytvářejí své vizitky a poté zdůvodňují nakreslené symboly, které je vystihují.

Hlavní činnosti:

Moje reklama – technika vedoucí žáky k uvědomění si svých silných stránek, toho v čem vynikám, co mi jde. Učitel rozdá žákům pracovní listy, kde je znázorněn obrys trička. Na toto tričko mají žáci nakreslit nebo napsat logo, obrázek, který vystihuje jejich silné stránky. Na počátku učitel žákům přiblíží, co znamená silná stránka nebo vlastnost. Žáci kreslí podle zadaných instrukcí. Po ukončení kresby dají svá vytvořená trička doprostřed kruhu, aby se na ně mohli podívat ostatní. Pedagog zahájí diskusi nad jednotlivými tričky, resp. silnými stránkami, které jsou na nich znázorněny. Jak tyto stránky uplatňuji ve svém životě, rozvíjím je, mohu je dále rozvíjet? Budou ovlivňovat mé další studijní / pracovní zaměření? Pomáhají mi překonávat mé limity, mé slabé stránky? (možná další blízká témata – zdravé sebevědomí, asertivita) Žáci ukazují své výtvory, zapojují se do diskuse vedené pedagogem.

Závěr:

Reflexe/ zhodnocení programu, který proběhl. Jak se mi ujasňovaly silné stránky a následně hovořilo o tom, v čem jsem dobrý, co je mou silnou stránkou. Je důležité uvědomit si, v čem jsem dobrý a proč?.

 


Reflexe očima pedagogů:

První aktivitou bylo vytváření vlastní vizitky (seznamovací aktivita), při níž žáci měli vystihnout svou
osobnost. Někteří žáci měli dříve hotovo, mohli diskutovat mezi sebou. Další žáci potřebovali více času na pečlivé dokončení. Žáci se nebáli mluvit a byli velmi aktivní. Obě vyučovací hodiny byly bez přestávky. Žáci měli na sobě jmenovky (v rámečku napsané jméno), což byl skvělý nápad, díky kterému pracovnice PPP uměli oslovovat žáky správnými jmény. Druhou aktivitou byla „Moje reklama“. Žáci měli spoustu skvělých nápadů, aktivita se jim líbila. Jednalo se o třídu, která upřednostňuje výtvarné aktivity. Následovala velmi vášnivá diskuze, ve které žáci říkali, co je baví. Shrnuli jsme si společně, v čem jsou žáci dobří, měli možnost uvědomit si kladné pocity, když mohli ostatním vyprávět tyto informace. Barvitá vyprávění bylo nutné z časových hledisek usměrňovat a ukončovat, tak aby se dostalo opravdu na všechny žáky. Nakonec jsme časový limit ještě přetáhli, protože diskuze probíhala energicky.

Žákům se velmi líbila cvičení, ve kterých se nad sebou měli zamýšlet. Pro žáky, kteří ještě nevěděli, čím by v budoucnu chtěli být, to bylo přínosné. Žáci kladně hodnotili kreativitu v aktivitách, přínosnost, diskuzi, pokus shrnout osobnost žáků, to že se dozvěděli i nové informace o spolužácích, zamyšlení do hloubky nad svými silnými stránkami.

Žáci shledali, že by více času věnovali ještě diskuzi. Ne všechny děti ocenili aktivity zaměřené výtvarně.

Náměty pro zlepšení: Rada přímo žákům. Méně času věnovat kreslení, více povídání.

Back to top