– I-KAP KHK I a II – podpora KP

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

 

Klíčové aktivity projektů I-KAP KHK I a II – východiska pro další rozvoj školního kariérového vzdělávání a poradenství v KHK

V projektu I-KAP KHK I, realizovaném 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020, jsme se zaměřili na zmapování úrovně poskytování kariérového vzdělávání a poradenství (dále jen KV a KP) na školách v Královéhradeckém kraji (ZŠ, SOŠ, Gymnázia, VOŠ) a na šíři využívání přístupů a nástrojů současné podoby KV a KP ve školství.

Aktivity byly rozděleny na dvě základní části: Kariérové dny a Vzdělávací modul.

Sestavili a zrealizovali jsme 37 setkání výchovných/kariérových poradců (dále jen VP/KP) v podobě tzv. Kariérových dnů, na kterých jsme, prostřednictvím lektorů, postupně účastníky seznamovali se současnými přístupy, nástroji a zdroji z oblasti poskytování KV a KP.

Vzdělávací modul v podobě dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2 školní roky) absolvovalo 42 účastníků ve 2 skupinách, realizace probíhala v Náchodě a Hradci Králové. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky podrobněji s jednotlivými oblastmi KP, jako jsou např. individuální, skupinové práce se studenty, práce se třídou, strategie a techniky, atd. Výstupem kurzu je metodický manuál „Kariérové poradenství pro pedagogy“ (brožura, e-book). Vzdělavatelem byli lektoři organizace Info kariéra Plzeň.

Vzdělávací modul v podobě dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2 školní roky) absolvovalo 42 účastníků ve 2 skupinách, realizace probíhala v Náchodě a Hradci Králové. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky podrobněji s jednotlivými oblastmi KP, jako jsou např. individuální, skupinové práce se studenty, práce se třídou, strategie a techniky, atd. Výstupem kurzu je metodický manuál „Kariérové poradenství pro pedagogy“ (brožura, e-book). Vzdělavatelem byli lektoři organizace Info kariéra Plzeň.

Při přípravě vize návazných projektových aktivit realizovaných v projektu I-KAP KHK II od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 jsme vycházeli z metodických podkladů a zkušeností odborníků, kteří řeší problematiku KV a KP na školách v rámci jiných krajů ČR a zároveň z potřeb VP/KP konzultovaných v průběhu I-KAP KHK I. Za cíl jsme si stanovili sestavení a realizaci pilotního programu rozvoje KV a KP na do projektu zapojených tzv. partnerských školách. Zároveň jsme chtěli navázat na dlouhodobý kurz pro KP realizovaném v projektu I-KAP KHK I.

 

I-KAP KHK II: Vzdělávací modul A a Vzdělávací modul B

V rámci Vzdělávacího modulu A byl realizován další běh dlouhodobého kurzu (10/2021 – 6/2022) ještě více zaměřený na současnou podobu KV a KP ve školství a na jeho formy. Interaktivní a sebezkušenostní kurz absolvovalo 20 VP/KP z KHK. Kurz byl sestaven a lektorován Mgr. Dorotou Madziovou (Centrum kompetencí) pouze pro realizaci v projektu I-KAP KHK II.

Vzdělávací modul B:

  • Pilotní program rozvoje KV a KP (Přípravný partnerský program).
  • 15 zapojených škol ze všech pěti okresů KHK – ZŠ, Gymnázia, SOŠ a VOŠ.

Aktivity pilotního programu jsou rozvrženy do 2 školních roků (2021/2022 a 2022/2023). Spolupráce s partnerskými školami je založena na individuálnímu přístupu ke každé zapojené škole vzhledem k jejich odlišnému stupni, regionu, spolupráci v rámci pedagogického sboru nebo „kultuře“ školy.

Náplní pravidelných konzultací se školním poradenským pracovištěm je zmapování stávající situace KP na školách zapojených do projektu – mapa KP, školní plán aktivit KV a KP pro žáky, plán činnosti kariérového poradce školy, rozvoj spolupráce s PPP v rámci Přímé práce se třídou a Projektových dní (příprava a realizace modelových hodin KV). Součástí projektových aktivit v tomto modulu je také:

  • Další vzdělávání kariérových poradců „partnerských“ škol v podobě šesti workshopů, dvanáct setkání pracovní skupiny (informace, sdílení zkušeností, inspirace, reflexe), tři dvoudenní kurzy na téma typologie osobnosti a komunikační dovednosti.
  • Individuální supervize – každý z kariérových poradců partnerských škol je pod individuální supervizí (Mansio, o.p.s.).
  • Setkání mentorované skupiny – setkání s mentorkou Mgr. Ing. Andreou Csirke – vedené reflexe, výměny zkušeností.
Back to top