– “Chceme-li se prezentovat, musíme se poznat.”

Dnes vám představíme další variantu hodiny kariérového vzdělávání na téma silné stránky, tentokrát rozšířenou o osobní role. Aktivita je zpestřena i výtvarnou částí, která byla žáky velmi pozitivně přijata („Okénko od spolužáků“).

Cíl: hodiny: Žák si uvědomuje a umí popsat své silné a slabé stránky. Žák vyhodnotí, proč je dobré je znát a umět pojmenovat. Vyvodí závěry, zda jeho vlastnosti jsou vhodné pro dané povolání.
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: papír A4, psací potřeby, barevné lístečky, lepidlo, barevné fixy, karty povolání, Reflektivní karty JOB

Úvod hodiny

Vyučující představí všechny zúčastněné a seznámení žáky s cílem hodiny. Na tabuli promítne motivační citát: “Chceme-li se prezentovat, musíme se poznat.” Proběhne zpětná vazba a porozumění od žáků. Proč bychom měli sami sebe znát? Co jsou silné a slabé stránky

Hlavní činnosti

Následuje rozdělení do skupin a tvorba listu sebepoznání. Učitel rozdá papíry a provádí žáky v dalších úkonech a seznámí je s aktivitou. skupin. Žáci na papír A3 napíší své jméno a příjmení. Dále učitel vysvětlí, co jsou osobní role a následuje diskuze. V Jakých rolích fungujete? V kterých je vám dobře a proč? (Například moje role: matka, dcera, manželka, učitelka, kamarádka, kolegyně ….. )

Práce s kartami povolání – Učitel rozloží karty na zem a žáci si vyberou jednu/dvě karty, které si nalepí na list sebepoznání. Ke kartě napíší, jaké vlastnosti by měl mít člověk, který toto povolání vykonává. Následně žáci vymýšlejí vlastní kladné a záporné vlastnosti a dovednosti, které si zapíší na svůj list sebepoznání. Učitel motivuje žáky a má připravenou zásobu lidských vlastností a dovedností.

Okénko od spolužáků – Učitel rozdá barevné papíry, které si žáci nalepí jako otevíracíokénko a pod něj jim spolužáci píší jejich kladné vlastnosti. Následuje hledání shod osobních vlastností/ dovedností a vlastností/dovedností vybraného povolání. Žáci mají za úkol hledat shody mezi svými vlastnostmi/dovednostmi a vybraným povoláním. Vyvozují závěry. Učitel provádí žáky dalším úkolem a dle potřeby jim pomůže. Na závěr se žáci zamýšlí, v jakých dalších povoláních by mohli své vlastnosti/dovednosti využít.

Závěr

Žáci se sejdou v kruhu, vyučující položí na zem Reflektivní karty JOB, žák si jednu vybere a odpoví na ni. Byla pro vás tato aktivita přínosná? V čem ano a v čem ne.

 


Reflexe očima pedagogů

Naplánované hodiny vyšly dle přípravy. Všichni žáci byli zapojeni a se zájmem pracovali. Nejvíce si užili aktivitu Okénko od spolužáků. Vyučující provázel žáky aktivitami, které jim byly srozumitelné. Aktivně se zapojovali do diskuze a využili prostoru pro vlastní názory. Vyplatilo se zachování 3 fázového modelu učení (Evokace – uvědomění – reflexe), střídání vhodných aktivit a promyšlení celé hodiny. Je vidět, že je opravdu potřeba kariérové poradenství zařazovat od nižších ročníků a systematicky, aby se žáci lépe v této oblasti orientovali.

Back to top