– Sebepoznání – Silné stránky 1. část

Aktivita, kterou vám dnes představujeme, má nižší časovou dotaci – pouze jednu vyučovací hodinu. Byla realizována na začátku prvního ročníku čtyřletého gymnázia, podpořila sebepoznání žáků a vzájemné sdílení pomohlo socializaci a vytváření vazeb v třídním kolektivu. Následně byla realizována druhá hodina, která na tuto obsahově navázala.

Cíl: Zmapování silných a slabých stránek, podpora v kolektivu a podpoření diskuze na téma silných stránek.
Cílová skupina: 1. ročník čtyřletého gymnázia
Časová dotace: 45 minut
Pomůcky a zdroje: papír, psací potřeby, B-creative Karty silné stránky pro inspiraci

Úvod hodiny

V úvodu jsou vysvětlena základní pravidla (oslovení žáků, pravidlo STOP, seznámení s časovým harmonogramem a také upozornění, že není vhodné zpracovávat témata, která budou delší než je možné (např. velmi těžká, která vyžadují pomoc odborníka či delší časovou dotaci).

Hlavní činnost

Učitel vysvětlí, co znamená silná stránka nebo vlastnost (např. dobrý ve sportu nelze napsat, ale ptá se, co to znamená, že je dobrý ve sportu – např. soutěživý, cílevědomý apod.). Žáci na papír napíší čitelně svoji silnou stránku (vlastnost), postaví se do kruhu čelem k sobě a otočí na sebe svoje papíry, na kterých mají napsanou svoji silnou vlastnost. Žáci si mezi sebou prohlédnou své papíry. Učitel kontroluje, zda mají všichni správnou vlastnost a zda je čitelná pro všechny žáky (psáno čitelně, velkým písmem, černým fixem) a oceňuje jejich aktivitu a zamyšlení.

V další části aktivity se žáci zamyslí nad svým problémem, který aktuálně řeší. Poté si každý vybere spolužáka, u kterého si myslí, že disponuje vlastností, která by mohla jeho problém pomoci vyřešit / nasměrovat k řešení a společně diskutují. Učitel kontroluje, zda jsou žáci rovnoměrně rozdělení do dvojic. V případě velkého zájmu u jednoho žáka s “žádanou” vlastností se učitel snaží ostatní žáky nasměrovat k jinému spolužákovi s podobnou vlastností. Ve druhém kole aktivity si žáci role prohodí, popřípadě najdou jiného spolužáka s požadovanou vlastností.

Závěr

Žáci se vrací na svá místa a krátce reflektují, kterou silnou vlastnost měli, kterou si vybrali a jaké z toho mají pocity.

Zadání úkolu do příští hodiny: Požádat 3 blízké (kamarádi, rodina, apod.) o sdělení 3 silných vlastností nebo stránek daného studenta.

 


Reflexe očima pedagogů

Hodina byla připravena velmi dobře. Během aktivity někteří využili podporu učitele a přítomných psycholožek. Aktivita podpořila sebepoznání žáků a vzájemné sdílení v druhé části zase pomohlo socializaci a vytváření vazeb v třídním kolektivu, což je v prvním ročníku v době adaptačního procesu velmi důležité. Tyto kvality ocenili i žáci v závěrečné reflexi hodiny. Časové rozvržení hodiny bylo velmi dobré a tak v závěru zůstal i prostor právě pro závěrečnou reflexi žáků, která v plánu původně nebyla.

Hodina nebyla předimenzovaná. Pro žáky byla tato skutečnost důležitá. Velmi dobré je zaměření pouze na jednu silnou stránku, tím se sníží problémy žáků tuto stránku formulovat a najít. Za silný moment kariérová poradkyně považuje vzájemnou diskusi mezi žáky v malých skupinách nad svými problémy a využití silných stránek svých spolužáků. Je to dobré pro vlastní adaptační proces ve třídě a malé skupiny vytvářejí bezpečný prostor i pro introverty.

U živějších tříd je trochu větší práce udržet pozornost a kázeň žáků. Navíc hodina byla realizována jako poslední vyučovací a žáci už mohli být unavenější.

Náměty pro zlepšení: Aktivita byla časově zvládnutá cca za 35 min. Paní psycholožka připojila závěrečnou reflexi, která původně v plánu nebyla. Reflexe byla velmi přínosná, žáci měli shrnout následující: jak se jim vymýšlela silná stránka, jaké pro ně bylo vzájemné sdílení – řešení problémů, za co by se v dnešním dni pochválili nebo ocenili. Reakce žáků byly pozitivní a ocenili zejména to, že hodina nebyla předimenzovaná a diskuse se spolužáky hodnotili jako prospěšné. Nejvíc práce jim dalo vymyslet právě ocenění.

Back to top