– “Silné stránky” 1. část

Cíl: Zmapování silných a slabých stránek, podpora v kolektivu a podpoření diskuze na téma silných stránek.

Cílová skupina: 1. ročník čtyřletého gymnázia
Časová dotace: 45 minut
Pomůcky a zdroje: papír, psací potřeby, B-creative Karty silné stránky pro inspiraci

Úvod hodiny:

V úvodu jsou vysvětlena základní pravidla (oslovení žáků, pravidlo STOP, seznámení s časovým harmonogramem a také upozornění, že není vhodné zpracovávat témata, která budou delší než je možné (např. velmi těžká, která vyžadují pomoc odborníka či delší časovou dotaci).

Hlavní činnost:

Učitel vysvětlí, co znamená silná stránka nebo vlastnost (např. dobrý ve sportu nelze napsat, ale ptá se, co to znamená, že je dobrý ve sportu – např. soutěživý, cílevědomý apod.). Žáci na papír napíší čitelně svoji silnou stránku (vlastnost), postaví se do kruhu čelem k sobě a otočí na sebe svoje papíry, na kterých mají napsanou svoji silnou vlastnost. Žáci si mezi sebou prohlédnou své papíry. Učitel kontroluje, zda mají všichni správnou vlastnost a zda je čitelná pro všechny žáky (psáno čitelně, velkým písmem, černým fixem) a oceňuje jejich aktivitu a zamyšlení.

V další části aktivity se žáci zamyslí nad svým problémem, který aktuálně řeší. Poté si každý vybere spolužáka, u kterého si myslí, že disponuje vlastností, která by mohla jeho problém pomoci vyřešit / nasměrovat k řešení a společně diskutují. Učitel kontroluje, zda jsou žáci rovnoměrně rozdělení do dvojic. V případě velkého zájmu u jednoho žáka s “žádanou” vlastností se učitel snaží ostatní žáky nasměrovat k jinému spolužákovi s podobnou vlastností. Ve druhém kole aktivity si žáci role prohodí, popřípadě najdou jiného spolužáka s požadovanou vlastností.

Závěr:

Žáci se vrací na svá místa a krátce reflektují, kterou silnou vlastnost měli, kterou si vybrali a jaké z toho mají pocity.

Zadání úkolu do příští hodiny: Požádat 3 blízké (kamarádi, rodina, apod.) o sdělení 3 silných vlastností nebo stránek daného studenta.

 


Reflexe očima pedagogů:

Hodina byla připravena velmi dobře. Během aktivity někteří využili podporu učitele a přítomných psycholožek. Aktivita podpořila sebepoznání žáků a vzájemné sdílení v druhé části zase pomohlo socializaci a vytváření vazeb v třídním kolektivu, což je v prvním ročníku v době adaptačního procesu velmi důležité. Tyto kvality ocenili i žáci v závěrečné reflexi hodiny. Časové rozvržení hodiny bylo velmi dobré a tak v závěru zůstal i prostor právě pro závěrečnou reflexi žáků, která v plánu původně nebyla.

Hodina nebyla předimenzovaná. Pro žáky byla tato skutečnost důležitá. Velmi dobré je zaměření pouze na jednu silnou stránku, tím se sníží problémy žáků tuto stránku formulovat a najít. Za silný moment kariérová poradkyně považuje vzájemnou diskusi mezi žáky v malých skupinách nad svými problémy a využití silných stránek svých spolužáků. Je to dobré pro vlastní adaptační proces ve třídě a malé skupiny vytvářejí bezpečný prostor i pro introverty.

U živějších tříd je trochu větší práce udržet pozornost a kázeň žáků. Navíc hodina byla realizována jako poslední vyučovací a žáci už mohli být unavenější.

Náměty pro zlepšení: Aktivita byla časově zvládnutá cca za 35 min. Paní psycholožka připojila závěrečnou reflexi, která původně v plánu nebyla. Reflexe byla velmi přínosná, žáci měli shrnout následující: jak se jim vymýšlela silná stránka, jaké pro ně bylo vzájemné sdílení – řešení problémů, za co by se v dnešním dni pochválili nebo ocenili. Reakce žáků byly pozitivní a ocenili zejména to, že hodina nebyla předimenzovaná a diskuse se spolužáky hodnotili jako prospěšné. Nejvíc práce jim dalo vymyslet právě ocenění.

Back to top