– “Silné stránky” 2. část

Cíl: Zmapování silných stránek, prohloubení znalostí na téma silných stránek (jak vidí ostatní mě a jak já vidím druhé)

Cílová skupina: 1. ročník čtyřletého gymnázia
Časová dotace: 45 minut
Pomůcky a zdroje: předpřipravené tabulky k zapsání vlastností, které žáci získali při plnění domácího úkolu z předešlé hodiny, papíry, psací potřeby

Úvod hodiny:

Vysvětlení programu, možnost zapsání otázek z hlavní aktivity na tabuli před hodinou viz níže.

Reflexe domácích úkolů – učitel se ptá žáků, jaké to bylo, když se dozvídali informace o sobě (zda příjemné, zda souhlasili apod.). Žáci odpovídají po jednom na zadané otázky.

Hlavní činnosti:

Losování vlastností – učitel rozdá náhodně tabulky s vlastnostmi získanými v rámci domácího úkolu z předešlé hodiny. Žáci se individuálně zamýšlejí nad otázkami: v čem by daný člověk s takovými vlastnostmi mohl vyniknout ve škole / v případné práci / v řešení běžných životních situacích (např. vztahy s rodinou, kamarády apod.), v jakých situacích se daný člověk bude nejpravděpodobněji dobře orientovat? Žáci si své odpovědi zapisují do tabulek. Poté sdílejí své odpovědi v menších skupinách (max. 4). Učitel rozdělí žáky do skupin (nejlépe náhodně). Žáci předkládají své myšlenky, spolužáci přidávají své názory a skupina si tvoří názor na každý soubor vlastností. Na závěr aktivity vyzve učitel skupiny, aby se před celou třídou podělily o své názory.

Závěr:

Učitel vyzve žáky k individuální reflexi – co se jim na programu líbilo/nelíbilo, co si pro sebe odnášejí z dnešní hodiny, za co se chtějí pochválit.

 


Reflexe očima pedagogů:

Hodina byla zaměřena na další mapování silných stránek a navazovala na předchozí setkání. Žáci pracovali s vlastnostmi, které získali během svého dotazování ve svém okolí. Nahlédli tak na sebe optikou někoho jiného. To je velmi důležité zejména pro ty s nižším sebevědomím. Hodina byla strukturovaná velmi dobře. Úkoly byly krátké, srozumitelné a byla využita i spolupráce ve skupinách. Aktivity měly u žáků úspěch a líbily se i školní psycholožce, která hodinu navštívila. V závěru opět proběhlo zhodnocení hodiny samotnými žáky s kladnými ohlasy.

Za klíčové kariérová poradkyně považuje to, že žáci získali pozitivní informace od svého širšího okolí. Následně ve spolupráci s ostatními diskutovali o jednotlivých souhrnech vlastností a jejich přesahu do vztahů, školy, práce a běžného života. Ten, komu zmíněné vlastnosti patřily, mohl získat zpětnou vazbu a nový úhel pohledu sám na sebe a své schopnosti a možnosti.

Při vzájemném sdílení výsledků skupinové práce nebylo dostatek času (vzhledem k velké skupině), aby si každý mohl plně uvědomit celou zpětnou vazbu, kterou ke svým vlastnostem od skupiny dostal. Šlo tak spíše o určité zobecnění, ale i to bylo velmi užitečné. Původně bylo zamýšleno, že žáci nasdílí vlastnosti získané průzkumem učiteli do předem připravené sdílené tabulky ještě před realizací hodiny, ale k tomu nakonec nedošlo, proto žáci zapisovali vlastnosti do tabulek až v úvodu hodiny.

Náměty pro zlepšení: Při práci se seznamy vlastností by bylo výhodnější, aby každá skupinka, která se seznamem pracuje, přímo na jeho zadní stranu napsala své nápady, podněty a reakce. Takto upravený seznam by se na konci aktivity vrátil majiteli a ten by tak získal komplexnější zpětnou vazbu, se kterou by se v klidu seznámil a mohl s informacemi dále pracovat např. při individuální konzultaci.

Back to top