– O projektu

Projekt ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.
Splnění účelu projektu bude oznámeno na závěrečné konferenci projektu a zde na webových stránkách.

Očekávaný přínos projektu:

  • zvýšení kompetencí a iniciativy pedagogů v aktivitách zaměřených na oblast péče o well-being jednotlivých žáků i pozitivní klima třídy/ školy (rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky).
  • přijetí osobní zodpovědnosti pedagogů (i žáků) za tvorbu bezpečného klimatu školy a dále tak, aby zvládali získané kompetence efektivněji implementovat jako běžnou součást výuky.
  • očekáváme, že se efekt realizovaného projektu projeví nejen u jednotlivců růstem duševní pohody, ale i v rámci tvorby pozitivního klimatu kolektivů.

 

Škola má možnost podporovat well-being dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce. V důsledku realizovaných aktivit projektu očekáváme zvýšení znalostí žáků o duševním zdraví, rozvoj jejich dovedností rozpoznat rozdíl mezi duševní pohodou a psychickou nepohodou a v případě potřeby požádat o odbornou pomoc. Očekáváme rozvoj schopnosti aktivně pečovat o své duševní zdraví a zvolit vhodný způsob jeho udržení.

 

Zdůvodnění návrhu projektu:

Dotazníkové šetření ze září 2019 realizované neziskovou organizací Nevypusť duši, kterého se účastnilo 411 učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ ukázalo, že:

  • 70% dotazovaných nemá dostatek informací o tom, co dělat v případě, že se na něj obrátí někdo, kdo má potíže v oblasti duševního zdraví.
  • Na více než 60% respondentů se alespoň 1x obrátilo dítě s duševními obtížemi.
  • Přes 50% respondentů neví, jak se chovat k žákovi s duševními obtížemi.
  • Až 60% respondentů si myslí, že člověk s duševním onemocněním nemůže být dobrý učitel.
  • Více než 70% respondentů tvrdí, že se jich téma duševního zdraví týká.
  • 70% nevnímá dostupné zdroje informací o duševním zdraví jako dostatečné.

 

Z těchto výsledků vyplývá jednoznačná potřeba zaměřit se v prevenci na zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví. A to jak vzděláváním a posilováním kompetencí pedagogů, tak dětí od útlého věku.

Back to top