– “Podnikání”

Cíl: Seznámení žáků se základními pojmy podnikání a jejich objasnění.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde 9. ročník)
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: Lístečky se jmény, počítač s projektorem, čisté papíry, tužky, plakát Kolo podnikání, pracovní list Plánování podnikatelského záměru, kartičky podnikatelských činností, osmisměrky (viz pracovní list Kolo podnikání), prezentace s kvízem.

Úvod:

Vzájemné představení, vytvoření lístečků se jmény, představení tématu..

Hlavní činnosti:

Rychlý kvíz – slovíčka z oboru podnikání: Učitel na tabuli promítne prezentaci s kvízem, vysvětlí postup při řešení kvízu (žáci si na papír píší číslo otázky a k němu jimi vybranou odpověď z nabídky v kvízu). Učitel ho pak vyhodnotí společně s žáky, každá správná odpověď = 1bod. Šest až sedm (záleží na celkovém počtu žáků ve třídě) nejlepších žáků si bude vybírat svůj tým.
Kolo podnikání 1.část: Učitel vyvěsí plakát “Kolo podnikání“. Připomene, co je podnikání a podnikatel. Společně se žáky zopakuje, co znamená fyzická a právnická osoba, OSVČ a firma. Vítězní žáci z předchozí aktivity si vybírají spolupracovníky do skupiny a vylosují si kartičku s podnikatelskou činností. Skupina společně vyplňuje pracovní list “Plánování podnikatelského záměru“ jako by byla majitelem firmy dané činnosti napsané na kartičce. Mluvčí skupiny po vyzvání učitelem prezentuje jejich podnikatelský záměr. Ostatní ho můžou doplňovat.
Kolo podnikání 2.část: Učitel společně s žáky shrne, co vše by měl začínající podnikatel zvážit, než začne podnikat. Zdůrazní, že k tomu využijeme odpovědi z předcházející aktivity. Postupuje od středu kola po jednotlivých bodech (nápad, místo podnikání, lidské zdroje, manažer, kapitál, trh, materiál, marketing, zisk, směnný obchod). Na závěr upozorní, že toto je jen zlomek několika základních pojmů z oblasti podnikání. Žáci sledují plakát “Kolo podnikání” a dle svého uvážení se zapojují do diskuze o jednotlivých bodech.
Osmisměrka: Žáci již jednotlivě vyhledávají pojmy v osmisměrce s tématem podnikání. Učitel stručně objasní vyhledané pojmy..

Závěr:

Společná diskuze: “Dozvěděl ses něco nového? Co ti dnešní hodina přinesla? Chtěl bys někdy v budoucnu podnikat? Myslíš, že jsi vhodný typ pro podnikání?“.

 


 
Reflexe očima pedagogů:

Zpočátku hodiny byli žáci unavení, nesoustředění, zbytečně upovídaní, nechtělo se jim nic moc dělat. Při kvízu začali věcně diskutovat, rozproudili se. Opakovací část byla pro některé příliš k zamyšlení. Při skupinové práci byli žáci zpočátku líní přemýšlet, podpořila je individuální konzultace s pedagogem. Některé skupiny pojali prezentaci velmi vtipně, což rozproudilo ostatní. Druhá část “Kola podnikání” byla moc teorie na žáky, někteří už nechtěli spolupracovat. Oživením byla osmisměrka, při které si sami žáci řekli o vysvětlení některých pojmů.
Náměty pro zlepšení: Takovouto dvouhodinovku je lepší odučit nejpozději v květnu a ne poslední dvě hodiny v pátek v polovině června – žáci jsou myšlenkami někde jinde. Kvíz by bylo lepší promítnout na tabuli nebo využít např. aplikaci multimetr, která okamžitě vyhodnocuje odpovědi. Opakovací část promítnout jako prezentaci na tabuli, propojit informace o podnikání s videoprojekcí, ne jen ústně frontálně..

Back to top