– Metodiky

V metodikách, které vám představujeme, najdete kromě nezbytného teoretického rámce i široké spektrum námětů a materiálů využitelných při přímé práci s žáky a to jak pro práci se skupinou, tak v individuálním poradenství.


 
Kariérové poradenství pro pedagogy – Metodický manuál

KP_pro pedagogy_HK

Metodický manuál tvoří průnik témat, která zazněla v rámci vzdělávacího programu kariérového poradenství pro školní poradce, realizovaného v období 2018 – 2020 v Královéhradeckém kraji. S ohledem na převládající stav školské legislativy, v rámci níž dosud není pozice kariérového poradce samostatně definována, vyvstává téma odborné přípravy kariérových poradců, v rámci níž se využívá dostupných zdrojů z tuzemské i zahraniční praxe a vzdělávacích programů z řad soukromých subjektů či zřizovatelů školských zařízení. V poslední době se tomu věnují i jednotlivé krajské akční plány, jejichž autoři si stále více uvědomují, že téma kariérového poradenství a vzdělávání hraje v oblasti školství stále důležitější roli. V rámci implementace krajského akčního plánu Královéhradeckého kraje se uskutečnil i výše zmiňovaný vzdělávací program, jehož součástí je tento metodický manuál.

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Metodika vznikla v rámci projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Smyslem metodiky je inspirovat pedagogy k tomu, co všechno lze v rámci hodin věnujících se kariérovému poradenství realizovat. Nejde primárně o zmapování všech témat v oblasti kariérového poradenství, ale o seznámení s technikami a aktivitami, které se osvědčily během tříleté realizace projektu.

 
Volba povolání bez předsudků – Metodika projektového dne pro základní školy

Cílem metodiky je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují – posunout jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. Tato metodika je zároveň obecně dobrým příkladem toho, jak může vypadat projektový den na téma kariérové poradenství, kdy na sebe jednotlivé aktivity logicky navazují, inspirovat se mohou i školy střední. Metodiku vytvořilo Gender Studies, o.p.s..

Online kariérové portfolio jako součást školního kurikula

Na kariérové portfolio lze nahlížet jako na celoživotní nástroj pro řízení vlastní kariéry, od školního věku přes rozvoj kariéry v různých pracovních kontextech, změnu práce a další rozvoj a vzdělávání po celý život. V rámci školního kurikula a kariérového vzdělávání je důležité s tímto principem pracovat, řízení vlastní kariéry je dovednost, která se rozvíjí od nejmladšího věku, už při volbě školních aktivit a rozvoje svých zájmů. Součástí práce s portfoliem je pak kariérové plánování, řízení vlastního učení a rozvoje. Ve školním prostředí jde zejména o plánování vlastního učení, které lze vztahovat k vlastním zájmům i kariérovým cílům. Online kariérové portfolio může být jednoduché, flexibilní, zábavné s hravými interaktivními prvky, různorodé dle potřeby učitele a žáka. A mělo by se stát jedním z klíčových užitečných nástrojů pro rozvoj kariérových kompetencí i podpořit digitální dovednosti. Autorem článku na Metodickém portálu RVP Národního pedagogického institutu je Petr Chaluš.

Rozvoj kariérového poradce

Publikace Sylvie Navarové Rozvoj kariérového poradce pro kariérové i výchovné poradce, pedagogy či školní psychology pomáhající žákům v plánování kariéry představuje kariérové poradenství jako proces, při němž poradce podporuje žáky v dovednosti činit své vlastní kompetentní volby v oblasti výběru školy či povolání. Přináší doporučení i konkrétní aktivity, jak může poradce u sebe a následně u svých žáků rozvinout komunikační a prezentační dovedností a další „měkké“ kompetence, které jsou alfou a omegou úspěšného uplatnění na trhu práce. Vydalo nakladatelství Raabe.

Průvodce pro (školní) kariérové poradce

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vydalo publikaci Průvodce pro (školní) kariérové poradce, která začínajícím i zkušeným kariérovým poradcům a poradkyním nabízí spoustu inspirace, prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí. Kromě vymezení role školního kariérového poradce metodika přináší i konkrétní náměty na to, jak může vypadat spolupráce při realizaci školního kariérového poradenství – jak lze podpořit zapojení rodičů, jak spolupracovat s vedením školy a s dalšími pedagogy, ale i s ostatními organizacemi.

Průvodce kariérou pro školy – Zpráva o efektivním kariérovém poradenství

Příručka „Efektivní kariérové poradenství“ je finálním výstupem evropské sítě „Career Guide For Schools“ (Průvodce kariérou pro školy – www.career-guide.eu). Jedná se o praktický nástroj, který představuje hlavní teorie kariérového poradenství, nové přístupy, cvičení a aktivity použitelné pro kariérové poradenství na školách. Hlavním cílem je poskytnout učiteli nebo poradci praktickou příručku s podrobně popsanými cvičeními a aktivitami, s teoretickým rámcem a očekávanými výsledky. Cílem je nabídnout průvodce krok za krokem procesem kariérového poradenství s materiály, které budou snadno použitelné ve třídě a se skupinami žáků.

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování. Charakteristiku jednotlivých kompetencí doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.

 

Back to top