– Metodiky

 

V metodikách, které vám představujeme, najdete kromě nezbytného teoretického rámce i široké spektrum námětů a materiálů využitelných při přímé práci s žáky a to jak pro práci se skupinou, tak v individuálním poradenství.

Vercajk pro kariérového poradce

Rádi bychom Vám představili dlouho očekávanou publikaci Vercajk kariérového poradce. V rámci projektu OKAP 2 v Moravskoslezském kraji vznikla unikátní metodická pomůcka, kterou ocení nejen kariéroví poradci. Jedná se o příručku kariérového poradenství pro střední školy. Autoři se snaží nabídnout, jak široce a kreativně můžeme o kariérovém poradenství uvažovat, a přímo to překlopit do využitelných nástrojů. Předložená publikace má prostě být takovým tím „vercajkem“, který si kariérový poradce a poradkyně nosí s sebou a využívá v každodenní praxi.

Kurz skupinového kariérového poradenství

Nakladatelství RAABE vydalo Kurz skupinového kariérového poradenství na školách, jehož autorem je Mgr. Miroslav Vosmik. Metodika je vhodnou pomůckou pro všechny pedagogy, výchovné a kariérní poradce a také třídní učitele, kteří se ve své pedagogické praxi věnují tématům profesní orientace svých žáků. Kurz je rozdělen do několika modulů, které na sebe logicky navazují, obsahuje 60 aktivit, 30 pracovních listů a 10 projektů. Více podrobností a průvodce prvními kroky při práci s kurzem si můžete přečíst zde.

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Univerzita Palackého v Olomouci spustila webové stránky zaměřené na podporu učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé, asistenti pedagoga a pracovníci poradenských zařízení díky němu mají na jednom místě ucelený přehled metodických materiálů, dokumentů a videí, které mohou využít jako podporu pro svou práci. Součástí webu je také rozsáhlý Katalog podpůrných opatření, standard práce asistenta pedagoga a v neposlední řadě i metodika kariérového poradenství.Pod záložkou Kariérové poradenství najdete jednak jednotlivé metodiky rozdělené podle druhu postižení, tak i praktické Rukověti kariérového poradce pro žáky se SVP specifikované pro jednotlivé kraje.

3 praktické nástroje pro funkční kariérové poradenství na ZŠ

V posledních ročnících základní školy žáci činí důležitá rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit jejich budoucí profesní dráhu. Aby se mohli rozhodnout co nejlépe je ovšem zapotřebí začít je připravovat dříve, a to systematicky a cílevědomě. Proto poradci ze společnosti EKS připravili v rámci projektu C4PE tři praktické nástroje pro zavedení systematického kariérového poradenství na ZŠ. Těmito nástroji jsou mentální mapa doporučených oblastí, plán povinných výstupů, zaměřený na mezipředmětovou integraci, a metodický zásobník s návrhy aktivit a pracovními listy.

Kariérové vzdělávání na školách a v předškolním vzdělávání

V rámci projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků vznikly tři publikace: Kariérová výchova na základnej škole a v predškolskom vzdelávaní, Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání a Sborník příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání. Cílem projektu bylo především zvýšit kompetence učitelů implementovat prvky kariérového vzdělávání do výuky a tím rozvinout kvalitu podpory kariérového rozvoje žáků na škole.

Mapa kariérového poradenství

Kariérní poradci z JCMM zpracovali stručnou, přehlednou a srozumitelnou Mapu kariérového poradenství, která je určena jak začínajícím, tak i zkušeným kariérním či výchovným poradcům ve školách a to jak v základních, tak středních i vyšších odborných. Materiál mohou využít i vedoucí pracovníci ve školství, když chtějí revidovat úroveň kariérového poradenství své školy nebo pro manažerskou/mentorskou práci s celou sborovnou jako nástroj pro vyhodnocování aktivit KP a plánování nových cílů v této oblasti. Pomocí zaškrtávacích políček můžete existující služby zmapovat a zároveň pojmenovat možnosti rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání ve škole.

Harmonogram aktivit pro školní kariérové poradce

Věra Stojar a její kolegové z Centra kariérového poradenství Zlínského kraje v rámci metodické podpory k rozvoji poradenství na školách připravili praktický Harmonogram aktivit školních kariérových poradců a poradkyň. Harmonogram je inspirací jak pro začínající tak i zkušenější poradce, vychází z praxe, používá jednoduchou návodnou grafiku. Najdete v něm tipy pro každý měsíc na konkrétní aktivity pro žáky.

Připravte děti na život – Soft skills pro každého

Tato kniha vás originálním způsobem seznámí s tím, jak v dětech rozvíjet tzv. soft skills, tedy základní dovednosti, které jsou potřebné pro spokojený život. Je plná praktických nápadů, tipů a původních technik, které lze pro rozvoj soft skills snadno použít. Reflektuje současnou online dobu a akcentuje nutnost dlouhodobé psychické odolnosti a efektivní mezilidské komunikace. Jedná se o návod k okamžitému použití, který pokrývá širokou paletu rozmanitých dovedností. Jejich dobré zvládnutí poskytuje dostatečnou výbavu k naplněnému a spokojenému životu.

Můj strom dovedností

Můj strom dovedností je moderním nástrojem na sebehodnocení žáka. Umožňuje žákovi orientovat se v učivu i cílech vzdělávání a sledovat svůj postup v průběhu školního roku. Právě možnost uvědomit si, CO se žák učí, JAK mu to jde, ČEHO chce dosáhnout a současně sám sebe zhodnotit, zdali to zvládl, představuje efektivní způsob, jak zvýšit jeho angažovanost i radost z výuky. Může být vhodným základem pro žákovská portfolia, lze snadno rozšířit i o aktivity nad rámec jednotlivých předmětů. K dispozici je v pěti variantách pro 1. až 5. ročník.

Slabikář neformálního vzdělávání

Slabikář je sumářem dvacetileté lektorské práce autorů v oblasti neformálního vzdělávání při práci s mládeží. Je metodickým příspěvkem pro všechny, kdo chtějí vědomě a cíleně rozvíjet kompetence mladých lidí a hledají inspiraci, jak to dělat co nejlépe. Dá se použít při práci s jakýmkoliv tématem – od rozvíjení všeobecných kompetencí, k nimž patří například efektivní komunikace nebo práce v týmu, až po specifické oblasti, jako je třeba příprava na pracovní pohovor nebo snižování odpadu, který vytváříme. Slabikář neformálního vzdělávání je výsledkem projektu strategického partnerství organizací YouthWatch a ANEV ve spolupráci s Luducrafts.

Nejste na to sami – Zdroje školního kariérového poradce

Představujeme vám publikaci Nejste na to sami – Zdroje školního kariérového poradce, která je určena školním kariérovým poradcům.Kariérové poradenství prožívá období rozvoje, vykročit na kariérní cestu je pro dnešní mládež o poznání složitější, než bývalo před lety. Nabídka možností dalšího studia je pestřejší a nepřehlednější, svět práce se mění takřka před očima. Od zaměstnanců se očekává flexibilita, kreativita a samostatnost. Rodiče žáků chtějí pro své děti to nejlepší, přitom práce v jejich představách odpovídá spíše tradičnější podobě z 20. století. V tom všem se pohybuje školní kariérový poradce, od jehož pomoci si mnozí slibují takřka zázraky. Není v tom však sám, má k dispozici zdroje, které tato publikace představuje.

Kariérové poradenství pro pedagogy – Metodický manuál

KP_pro pedagogy_HK

Metodický manuál tvoří průnik témat, která zazněla v rámci vzdělávacího programu kariérového poradenství pro školní poradce, realizovaného v období 2018 – 2020 v Královéhradeckém kraji. S ohledem na převládající stav školské legislativy, v rámci níž dosud není pozice kariérového poradce samostatně definována, vyvstává téma odborné přípravy kariérových poradců, v rámci níž se využívá dostupných zdrojů z tuzemské i zahraniční praxe a vzdělávacích programů z řad soukromých subjektů či zřizovatelů školských zařízení. V poslední době se tomu věnují i jednotlivé krajské akční plány, jejichž autoři si stále více uvědomují, že téma kariérového poradenství a vzdělávání hraje v oblasti školství stále důležitější roli. V rámci implementace krajského akčního plánu Královéhradeckého kraje se uskutečnil i výše zmiňovaný vzdělávací program, jehož součástí je tento metodický manuál.

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Metodika vznikla v rámci projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Smyslem metodiky je inspirovat pedagogy k tomu, co všechno lze v rámci hodin věnujících se kariérovému poradenství realizovat. Nejde primárně o zmapování všech témat v oblasti kariérového poradenství, ale o seznámení s technikami a aktivitami, které se osvědčily během tříleté realizace projektu.

Kariérové poradenství ve škole – kvalitně a profesionálně

V metodice najdete mimo jiné i příklady dobré praxe z konkrétních škol, které dokreslují variabilitu a mnohotvárnost školního kariérového poradenství. Text vznikl v rámci klíčové aktivity Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství v projektu Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Volba povolání bez předsudků – Metodika projektového dne pro základní školy

Cílem metodiky je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují – posunout jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. Tato metodika je zároveň obecně dobrým příkladem toho, jak může vypadat projektový den na téma kariérové poradenství, kdy na sebe jednotlivé aktivity logicky navazují, inspirovat se mohou i školy střední. Metodiku vytvořilo Gender Studies, o.p.s..

Online kariérové portfolio jako součást školního kurikula

Na kariérové portfolio lze nahlížet jako na celoživotní nástroj pro řízení vlastní kariéry, od školního věku přes rozvoj kariéry v různých pracovních kontextech, změnu práce a další rozvoj a vzdělávání po celý život. V rámci školního kurikula a kariérového vzdělávání je důležité s tímto principem pracovat, řízení vlastní kariéry je dovednost, která se rozvíjí od nejmladšího věku, už při volbě školních aktivit a rozvoje svých zájmů. Součástí práce s portfoliem je pak kariérové plánování, řízení vlastního učení a rozvoje. Ve školním prostředí jde zejména o plánování vlastního učení, které lze vztahovat k vlastním zájmům i kariérovým cílům. Online kariérové portfolio může být jednoduché, flexibilní, zábavné s hravými interaktivními prvky, různorodé dle potřeby učitele a žáka. A mělo by se stát jedním z klíčových užitečných nástrojů pro rozvoj kariérových kompetencí i podpořit digitální dovednosti. Autorem článku na Metodickém portálu RVP Národního pedagogického institutu je Petr Chaluš.

Rozvoj kariérového poradce

Publikace Sylvie Navarové Rozvoj kariérového poradce pro kariérové i výchovné poradce, pedagogy či školní psychology pomáhající žákům v plánování kariéry představuje kariérové poradenství jako proces, při němž poradce podporuje žáky v dovednosti činit své vlastní kompetentní volby v oblasti výběru školy či povolání. Přináší doporučení i konkrétní aktivity, jak může poradce u sebe a následně u svých žáků rozvinout komunikační a prezentační dovedností a další „měkké“ kompetence, které jsou alfou a omegou úspěšného uplatnění na trhu práce. Vydalo nakladatelství Raabe.

Průvodce pro (školní) kariérové poradce

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vydalo publikaci Průvodce pro (školní) kariérové poradce, která začínajícím i zkušeným kariérovým poradcům a poradkyním nabízí spoustu inspirace, prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí. Kromě vymezení role školního kariérového poradce metodika přináší i konkrétní náměty na to, jak může vypadat spolupráce při realizaci školního kariérového poradenství – jak lze podpořit zapojení rodičů, jak spolupracovat s vedením školy a s dalšími pedagogy, ale i s ostatními organizacemi.

Průvodce kariérou pro školy – Zpráva o efektivním kariérovém poradenství

Příručka Efektivní kariérové poradenství je finálním výstupem evropské sítě „Career Guide For Schools“ (Průvodce kariérou pro školy – www.career-guide.eu). Jedná se o praktický nástroj, který představuje hlavní teorie kariérového poradenství, nové přístupy, cvičení a aktivity použitelné pro kariérové poradenství na školách. Hlavním cílem je poskytnout učiteli nebo poradci praktickou příručku s podrobně popsanými cvičeními a aktivitami, s teoretickým rámcem a očekávanými výsledky. Cílem je nabídnout průvodce krok za krokem procesem kariérového poradenství s materiály, které budou snadno použitelné ve třídě a se skupinami žáků.

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování. Charakteristiku jednotlivých kompetencí doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.

 

Back to top