– Další vzdělávání

Kromě stálé nabídky kurzů a uceleného vzdělávání zde najdete pozvánky na jednorázové workshopy, konference, webináře apod. a to včetně odkazů na jejich záznamy, jsou-li veřejně k dispozici.

 
Kalendář webinářů Euroguidace pro rok 2024

2. 5. 2024: Kariérový rozvoj na prvním stupni základní školy

30. 5. 2024: Jak podpořit žáky v poznávání světa práce a utváření vlastních hodnot

12. 9. 2024: Co všechno jsou kariérové informace a jak je využívat pro rozhodování a vlastní rozvoj

2. 10. 2024: Jak rozvíjet dovednosti žáků plánovat a řídit svou vzdělávací, profesní a životní cestu

23. 10. 2024: Práce se žákovskými portfolii při kariérovém rozvoji

Národní soustava kvalifikací – Kariérový průvodce pro vzdělávací a profesní dráhu

Potřebujete-li nebo máte-li zájem získat osvědčení o odborné kvalifikaci kariérového poradce, na stránkách Národního pedagogického institutu najdete informace, jaké znalosti a dovednosti musíte prokázat i kdy a kde lze zkoušku složit.

Bakalářský studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání

Kariérové poradenství a vzdělávání je akreditovaným bakalářským profesně zaměřeným studijním programem České zemědělské univerzity v Praze. Je zaměřen na přípravu kvalifikace kariérový poradce, patří do oblasti vzdělávání Neučitelská pedagogika. Studijní program odpovídá požadavkům k naplnění profesních požadavků kariérového poradce dle Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, poskytuje absolventům odborné vzdělání, kvalifikační připravenost a míru profesní adaptibility na podmínky a požadavky poradenské praxe.

Kariérové poradenství pro 21. století

Projekt E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je flexibilní a volně dostupný online kurz pro kariérové poradce a další profesionály napříč Evropou, který můžete procházet vlastním tempem. C-Course je připraven v 5 jazykových mutacích a je určen pro kariérové poradce a profesionály, vzdělavatele a poskytovatele odborné přípravy a studenty. Zahrnuje praktické případové studie, cvičení, odkazy a interaktivní prvky, aby byla zajištěna relevantnost a využitelnost učebního obsahu. Získáte kvalitní školení ve 4 tematických oblastech: Navigace světem práce, Rozvoj profesionality kariérových poradců, Kariérové vzdělávání, Měnící se role kariérových poradců. Projekt E-learning pro kariérové poradce vznikl pod koordinací českého Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v mezinárodní spolupráci s dalšími čtyřmi partnerskými organizacemi. Myšlenka vzešla z předchozího projektu Erasmus+ „Kvalita v kariérovém poradenství”. Mezinárodní spolupráce s rozdílnými zkušenostmi zaručuje vysoce kvalitní učební obsah a efektivní a uživatelsky přívětivý způsob výuky.

EKS – kurzy pro pedagogy

EKS je vzdělávací a poradenská organizace, která více než 15 let rozvíjí jednotlivce i celé týmy. Pedagogům nabízí kurzy financovatelné v rámci projektů Šablony I a Šablony II, které mají za cíl podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních a také školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Najdete zde školení kariérového poradenství a osobnostně profesního rozvoje v rozsahu 8, 16, 24, 40 a 80 vyučovacích hodin. Většina kurzů je nově nabízena také ve variantě Online. Pokud nemáte možnost vzdělávat se v rámci Šablon, můžete využít nabídku vzdělávání z kurzů pro kariérové poradce.

ASPEKT z.s. kurzy pro kariérové poradce

Nezisková organizace Aspekt z.s. se již dlouho zabývá oblastmi práce a pracovního trhu, podporou osob znevýhodněných na trhu práce a nedílnou součástí je také problematika kariérového poradenství. Pořádají různé akreditované vzdělávací kurzy pro kariérové poradce, jejichž doménou je propojení teorie s praxí.

B-creative workshopy a kurzy pro práci s kartami

B-creative nabízí kromě konkrétních pomůcek i kurzy, jak s kartami pracovat.

Malá technická univerzita: Kariérové vzdělávání pro MŠ – 2. ročník ZŠ

Malá technická univerzita nabízí inspirativní semináře, které pedagogům ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Semináře jsou určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD, jsou založeny na praktických a názorných ukázkách. Jsou realizovatelné po celé ČR během celého roku, vedené zkušenými a nadšenými školiteli, obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Mají akreditaci MŠMT (každý účastník obdrží osvědčení o absolvování).

Časopis „Kariérové poradenství v teorii a praxi“

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě, jeho vydavatelem je Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance.

FB skupina

Pokud chcete být v centru dění na poli (nejen školního) kariérového poradenství, požádejte o členství v uzavřené facebookové skupině Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK. Zakladatelkou skupiny je kariérová průvodkyně a vypravěčka kariérních příběhů Lucie Václavková, za tento projekt získala Národní cenu kariérového poradenství pro rok 2020.

 
Online záznamy z konferencí a webinářů
 
Reflektivní metoda WANDA pro vzdělávání a kariérové poradenství

Centrum Euroguidance pořádalo 19. 6. 2023 webinář na téma Reflektivní metoda WANDA pro vzdělávání a kariérové poradenství. Wanda je nástrojem pro moderovaná setkání týmu např. pedagogických pracovníků (není tedy určená pro práci s žáky), která učástníkům pomáhá řešit situace nastalé v rámci jejich praxe. Tato metoda umožňuje mimo jiné rozvíjet kritické myšlení, empatii, a komunikační dovednosti; jejím cílem je rozvoj profesionality členů skupiny (týmu), i propojení jejich zájmů s zájmy organizace (např. školy).

Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání

25. 4. 2023 pořádalo centrum Euroguidance webinář na téma Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání, kterým provázely Olga Daskin, Jana Soukupová a Jana Bětík Wills. Záznam webináře můžete zhlédnout na Youtube.


Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství

16. 2. 2023 proběhl pod záštitou centra Euroguidance webinář psycholožky Mgr. et Bc. Hany Klabíkové na téma mindfulness (nebo také praxe všímavosti) ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Záznam můžete zhlédnout na YouTube.


Konference Euroguidance 2022

Můžete se podívat na záznam z hlavního programu konference Euroguidance 2022 „Meeting the Future Today“. Konference se uskutečnila 30. listopadu 2022 u příležitosti oslav 30 let činnosti sítě Euroguidance a přivítala účastníky z více než 50 zemí světa. V rámci konference proběhlo slavnostní předávání české Národní ceny kariérového poradenství za rok 2022 a sdílení dobré praxe s pořádáním Národní ceny kariérového poradenství v dalších evropských zemích.

Konference: Moje budoucnost

Pokud se zajímáte o dění na poli kariérového poradenství v rámci republiky, můžete zhlédnout záznamy z konference Moje budoucnost, kterou pořádala 17. 6. 2022 JCMM v Brně. Na konferenci byl představen nový online nástroj, který unikátním způsobem propojuje žáky a studenty s jejich zaměstnavateli v Jihomoravském kraji. Kromě toho přednesli své příspěvky odborníci, lidé z praxe, zástupci samosprávy a další k tématu žákovských portfolií, propojování odborného školství a světa praxe a možností vývoje na tomto poli.

Online konference: Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Infokariéra 24. března 2022 pořádalo online konferenci dobré praxe kariérového poradenství s názvem “Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii”. Doporučujeme ke shlédnutí všem, kteří v rámci kariérového vzdělávání na své škole uvažují o práci s portfolii. Dozvíte se spoustu užitečných praktických informací od kolegů, kteří již s portfolii dlouhodobě pracují.

Webinář Euroguidance: Jak poznáme, zda rozvíjíme kariérové kompetence

Centrum Euroguidance pořádalo 27. 1. 2022 webinář na téma “Jak poznáme, zda rozvíjíme kariérové kompetence?”. Lektoři Martin Navrátil a Libor Komárek prezentovali přístupy k tématu rozvoje a zjišťování kariérových kompetencí u žáků i dospělých, Petr Chaluš představil kontext kariérových kompetenci v rámci rámcových vzdělávacích programů. Celý záznam webináře můžete zhlédnout na Youtube.

Kariérové poradenství pro žáky s SVP
Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole

Metodický portál RVP Národního pedagogického institutu na podzim loňského roku uspořádal v rámci svých pravidelných webinářů dva na téma kariérové poradenství. Webináře na sebe obsahově navazovaly, lektorem obou byl Mgr. Jan Brabec z plzeňské Infokariéry.Tématem prvního z nich bylo Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, druhý byl na téma Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole. Pokud jste webináře nestihli nebo jste o nich nevěděli, přinášíme jejich záznamy. Jejich zhlédnutí doporučujeme, pan Brabec v nich velmi dobře vystihuje principy moderního pojetí kariérového poradenství.

Jak se nezbláznit v bláznivé době – I kariérové poradenství může pomoci!

Záznam mezinárodního online semináře od EKS s názvem “Jak se nezbláznit v bláznivé době – I kariérové poradenství může pomoci!”, který se uskutečnil 16.6.2021. Nahrávky jednotlivých workshopů najdete zvlášť v dalších videích na YouTube kanále EKS. Některé příspěvky jsou pouze v anglickém jazyce.

www.ucimeonline.cz

Záznam webináře Doroty Madziové Kariérní poradenství online: Osvědčené postupy i nástrahy. Učíme online. 2. 5. 2021

Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Záznam webináře Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška. Národní pedagogický institut. 19. 11. 2020

Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání

Záznam webináře Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání. Metodický portál RVP. 13. 5. 2020

 

Back to top