Vnitřní řád organizace - PPP a SPC KHK

Směrnice č. 11/2019

Čl. 1

Obecná ustanovení

Vnitřní řád je vydáván v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a upravuje základní práva a povinnosti klientů i zaměstnanců Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje (dále jen „poradna“).

Čl. 1

Provozní doba

 1. Všechna pracoviště poradny jsou pro veřejnost otevřena v pracovní dny v době od 7.30 do 15.30 hodin.
 2. Poradenské služby jsou klientům poskytovány na základě předchozího objednání, které je možné učinit buď osobně, telefonicky či e-mailem prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávkový formulář a podrobnější informace k objednání lze nalézt na webových stránkách jednotlivých pracovišť přístupných z hlavní stránky organizace www.pppkhcz
 3. V období školních prázdnin je provoz poradny na všech pracovištích omezen, omezení je vždy s dostatečným předstihem avizováno na webových stránkách.

Čl. 3

Vnitřní režim poradny

Vnitřní režim je stanoven samostatně pro každé pracoviště poradny, a to vnitřním pokynem vedoucího pracoviště.

Čl. 2

Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

 1. Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce (dále je „klient“) má právo na bezplatné poskytnutí komplexních standardních poradenských služeb tak, jak jsou definovány v ustanoveních vyhlášky č. 72/2005 , o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.
 2. Klient má právo být předem srozumitelně  informován o jeho právech a povinnostech spojených  s poskytováním  poradenských  služeb,  včetně  práva  žádat  kdykoli  poskytnutí poradenské služby znovu. Veškeré poradenské služby jsou poskytovány s jeho informovaným souhlasem.
 3. Klient  má  právo  na  bezodkladné  seznámení  s výsledky  poskytnuté  poradenské  služby  a případnými doporučeními, které z ní vyplývají, a to včetně možných variant řešení.
 4. Klient má právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, postoje, připomínky a požadavky týkající se řešení jeho problému.
 5.  Klient má právo poskytnutí poradenské služby odmítnout, případně požádat o její poskytnutí v jiném školském poradenském zařízení.

Povinnosti klientů

 1. Ve všech prostorách poradny je každý návštěvník povinen chovat se slušně a potichu, dodržovat obvyklé společenské konvence a brát ohled na soukromí i práva ostatních návštěvníků.
 2. Ve všech prostorách poradny je každý návštěvník poradny povinen   udržovat pořádek a čistotu, šetřit zařízení a inventář poradny, se svěřenými předměty a pomůckami zacházet ohleduplně  a  v souladu  s účelem,  ke  kterému  jsou  určeny.  V případě  jejich  úmyslného poškození bude osoba, která škodu způsobila (v příp. nezletilé osoby její zákonný zástupce) vyzvána k jednání o náhradě.
 3. Ve všech prostorách poradny platí zákaz kouření, používání alkoholických nápojů  a jiných omamných   látek,   zakázána   je   manipulace   s ohněm   a   vnášení   hořlavých   či   jiných nebezpečných látek a předmětů.
 4. Každý návštěvník poradny je povinen dbát o svou bezpečnost i bezpečnost ostatních klientů,za bezpečnost nezletilých klientů po dobu mimo poskytování poradenské služby zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 5. Bez dohledu pracovníka poradny je zakázána manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.
 6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během návštěvy poradny, jsou klienti povinni hlásit ihned nejbližšímu pracovníkovi poradny.
 7. Záznam o úrazu se provádí do Knihy úrazů, která je uložena v pracovně vedoucí pracoviště.V Knize úrazů  jsou  evidovány  všechny  úrazy  klientů,  ke  kterým  došlo  při  činnostech v poradně, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se poradna o úrazu dozví.
 8.  Do prostor poradny je zakázán vstup se zvířaty.
 9. K čekání klientů a doprovázejících osob v průběhu poskytování poradenské služby slouží čekárny či speciálně k tomuto účelu upravené prostory na chodbách. V případě mladších klientů (předškolní a mladší školní věk) je doprovázející osoba povinna dbát na to, aby se klient choval v čekárně tiše a příp. hračky či jiné pomůcky uložil po odchodu vždy zpět na své místo.
 10. V čekárně i v ostatních prostorách poradny přístupných klientům je třeba se chovat s nejvyšší opatrností a neponechávat zde bez dozoru žádné věci.

Čl. 3

Pravidla vzájemných vztahů mezi klienty a pracovníky poradny

 1. Klienti jsou povinni přicházet k termínu sjednané poradenské služby včas, nezletilí klienti vždy v doprovodu zákonného zástupce, případně osoby zákonným zástupcem zmocněné.
 2. V případě,  že  se  klient  nemůže ve  stanoveném  termínu  k poskytnutí  poradenské  služby dostavit,  je  nutné  svou  neúčast  neprodleně  omluvit  (osobně,  telefonicky  či  e-mailem). Pokud klient svou neúčast řádně neomluví, nebude již opakovaně zván.
 3.  Poradenskou službu nelze poskytnout nemocnému klientovi.
 4. Klienti jsou povinni dbát pokynů pracovníků poradny, pokud tyto nejsou v rozporu s jejich právy, respektovat práva ostatních klientů a nevstupovat do pracoven bez vyzvání pracovníka poradny.
 5. Klient je povinen informovat odborného pracovníka poradny o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh i výsledky poradenské služby, zejména o zdravotním stavu, výsledcích případně realizovaných odborných vyšetření v jiných zařízeních, a dále též o všech podstatných změnách.
 6. Během poskytování poradenské služby je zakázáno používat mobilní telefony a pořizovat jakékoli obrazové a zvukové záznamy.

Čl. 4

Práva a povinnosti pracovníky poradny

Práva pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany klientů a dalších osob, které jsou s nimi v přímém kontaktu,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko- psychologické činnosti,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pracovníků

 1. Povinnosti pracovníků poradny jsou stanoveny platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi organizace.
 2. Ve vztahu ke klientům jsou pracovníci poradny povinni zejména
 • dodržovat rovnost přístupu ke klientům, zdržet se jakéhokoli diskriminačního jednání a dodržovat standardní podmínky pro všechny poskytované služby a všechny klienty,
 • ke všem klientům přistupovat s profesionálním respektem, během poskytování poradenské služby se nevěnovat vyřizování záležitostí – ať již osobních či pracovních, které s danou poradenskou službou přímo nesouvisejí. V případě, že uvedené podmínky nelze dodržet, je povinností pracovníka se klientovi omluvit, požádat o pochopení a vše vyřídit nejkratším možným způsobem,
 • jednat kultivovaně, slušně a bez osobních pohnutek,
 • pracovat samostatně, používat postupy a metody pouze v rámci dosažené kvalifikace a v případě potřeby informovat klienta o možnosti využití služeb jiného kvalifikovaného odborníka,
 • přerušit poradenskou práci, pokud jejich fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit úroveň profesionálního přístupu,
 • nevyužít profesní vztah k osobním, náboženským, politickým či jiným ideovým zájmům.

Čl. 5

Ochrana osobních a zvláštních osobních údajů

 1. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je správcem osobních a zvláštních osobních údajů, které zpracovává ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám (včetně předávání osobních údajů do jiných států),.a to vždy po dobu odpovídající účelu zpracování.
 2. Subjektem osobních údajů jsou zaměstnanci, klienti/zákonní zástupci klientů, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení a obchodní či jiní smluvní partneři poradny.
 3. V souvislosti s ochranou osobních a zvláštních osobních údajů jsou všichni pracovníci poradny povinni:
 • dodržovat stanovené kodexy chování,
 • dodržovat ustanovení zákonů, interní předpisy, pokyny vedoucích zaměstnanců a všechna další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany osobních údajů,
 • neumožnit neoprávněným osobám přístup k osobním údajům, tzn. přístup k dokumentům, nahlédnutí na zobrazovací zařízení – monitor, výstup z tiskárny, vyfocení OÚ atd.,
 • nakládat s osobními údaji, k nimž mají z důvodu své pracovní činnosti přístup, takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu jiných osob k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, poskytnutí jiným  osobám  nebo  použití  k jinému  účelu  než  k jakému  jsou  oprávněni  je  používat v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti, bez ohledu na formu jejich zpracování,
 • neprodleně upozornit ředitele poradny na incidenty nebo případná rizika možného zneužití osobních údajů.
 1. Subjekty údajů mají právo:
 • kdykoli odvolat souhlas, který pro zpracování osobních údajů daly,
 • podat stížnost u dozorového úřadu,
 • požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů.
 1. K uplatnění výše uvedených práv v oblasti osobních údajů je možné se na správce údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 2e2qmb9, e-mailem na adrese reditelka@pppkhcz, nebo poštou na adrese PPP a SPC KHK, Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pan Jaromír Novotný, tel. +420 608 882 289, e-mail: novotny@mana.cz

Čl. 6

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 11. 2019.

V Hradci Králové dne 26. 9. 2019

Mgr. Soňa Holá

ředitelka PPP a SPC KHK

Back to top