Úhrada za poskytované služby - PPP a SPC KHK

Směrnice č. 7/2019

Tato směrnice upravuje cenové podmínky, za nichž se v Pedagogicko-psychologicképoradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje (dále jen„poradna“) poskytují služby přesahující rámec standardních činností vymezených platnými právními předpisy,zejména zákonem
č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),v platném znění, a vyhláškou č.72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Čl. 1
Úhrada za kopírování

 1. Materiály se kopírují pouze pro potřeby klientů, není umožněno kopírování pro širší veřejnost.
 2.  Opakovaný tisk odborných posudků
  Žádá-li klient,v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce více než jeden výtisk zprávy či doporučení, je každý následující výtisk zpoplatněn ve výši nákladů:
 • jednostranný tisk formátu A4 8,-Kč
 • oboustranný tisk formátu A4 10,-Kč

3. Kopírování metodických materiálů

V případě potřeby je umožněno kopírování metodických či studijních materiálů pro potřeby klientů,kopírování je zpoplatněno ve výši nákladů:

 • jednostranný tisk formátu A4 2,-Kč
 • oboustranný tisk formátu A4 3,-Kč

4. V případě pořizování minimálního počtu kopií(do 5 stran) lze klientovi úhradu nákladů prominout.

Čl. 2
Úhrada za vedení stáže studentů

 1. V případě, že úhrada zavedení stáže studentů není smluvně stanovena a hrazena vysílající fakultou, je zavedení stáže vybírán administrativní poplatek ve výši 100,-Kč/1 den stáže.
 2. Úhradu poplatku provádějí stážisté na základě „Dohody o zajištění odborné praxe v PPP a SPC KHK“ podepsané vedoucím pracoviště,příp. ředitelem poradny .

Čl. 3
Úhrada za výpis ze spisové dokumentace

Zpracování výpisu ze spisové dokumentace je zpoplatněno zletilým klientům, kteří v době podání a vyřizování žádosti nejsou zařazeni do žádné z forem středního vzdělávání, a to částkou 350,Kč.

Čl. 4
Úhrada za poskytované poradenské služby

 1. V případě, že je poskytována individuální poradenská služba nad rámec právními předpisy vymezených standardních činností, jsou za její poskytnutí vybírány poplatky v následující výši:
 • komplexní vyšetření (včetně zprávy) 4.500,-Kč
 • psychologické vyšetření(včetně zprávy) 2.500,-Kč
 • speciálně pedagogické vyšetření(včetně zprávy) 2.500,-Kč
 • intervenční, konzultační,metodická péče 600,-Kč/1 hodina

2. V případě, že je poskytována individuální či skupinová poradenská služba v rámci právními předpisy vymezených standardních činností,nelze za její poskytnutí požadovat od klienta žádnou úhradu. Umožněno je pouze stanovení poplatku za nákup pro klienta potřebných pomůcek krátkodobého charakteru,které budou spotřebovány v průběhu poskytované služby
(pracovní sešity apod.). Výše poplatku bude stanovena individuálně, a to na základě provedené kalkulace.

Zrušuje se:

V Hradci Králové dne 17.10. 2019

Mgr. Soňa Holá

ředitelka PPP a SPC KHK

Back to top