Kontakty a nabídka služeb - PPP a SPC KHK

Žádost o spolupráci s metodikem prevence při PPP KHK

Podmínky pro vedení primární prevence 


Místo působení metodika prevence

Hradec Králové

Jičín

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov


Hradec Králové

Mgr. Jitka Musilová, DiS.
metodik prevence (vedoucí profesní skupiny OMP), psycholog
e-mail: j.musilova@prevencekhk.cz, tel.: 606 082 588, 495 265 423

Činnosti a nabídka služeb

● poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

spolupracuji se školními metodiky prevence, třídními učiteli i dalšími pedagogy, nabízím možnost metodických konzultací a intervizí,

● realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předávám informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství,

● vedu kazuistické semináře pro pedagogy,

● realizuji vzdělávání pedagogického sboru v oblasti primární prevence rizikového chování,

● poskytuji pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu a dalších souvisejících dokumentů,

● poskytuji poradenskou péči pedagogům i rodičům a žákům,

spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají primární i sekundární prevencí rizikového chování (např. školy, KÚ KHK, Magistrát města HK – OSPOD, neziskové organizace v oblasti primární prevence),

● doporučuji, případně zapůjčuji odbornou i populární literaturu, filmy a videonahrávky vhodné pro preventivní výchovu,

spolupracuji s třídními kolektivy,

● realizuji dlouhodobé programy všeobecné a selektivní prevence, zejména se zaměřením na vztahovou problematiku ve třídních kolektivech – podpora pozitivního klimatu třídy.

● 1. stupeň ZŠ:

  • program pro nácvik sociálních dovedností „Kočičí zahrada“,
  • program prevence rizikového chování – trénink dovedností pro život (komunikace, emoce, sociální dovednosti)

● 2. stupeň ZŠ:

  • program prevence rizikového chování – trénink dovedností pro život (komunikace, emoce, sociální dovednosti)
  • program protidrogové prevence „Unplugged“, “nPrevence”
  • vedení nebo metodická pomoc při adaptačních programech
  • rozpis témat jednotlivých programů je možné poskytnout na vyžádání
  • dle osobní domluvy je možné vedení i dalších programů všeobecné prevence

● realizuji mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření a řešení počátečních projevů šikany,

● spolupracuji na podpoře změny klimatu třídního kolektivu (řešení „nezdravých vztahů“ a prvotních stadií šikany – selektivní prevence),

● realizuji diskuzně formativní bloky nebo jednorázové přednášky z oblasti primární prevence rizikového chování se skupinami žáků (zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ), příklad témat: kyberprostor, kyberšikana, stres a relaxace, poruchy příjmu potravy, návykové látky, partnerství, atd.

● vedu skupinu osobnostního a emočního rozvoje pro děti.

 


Jičín

Mgr. Lukáš Nálevka
metodik prevence
e-mail: l.nalevka@prevencekhk.cz, tel.: 739 293 888

Činnosti a nabídka služeb

poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

● spolupracuji se školními metodiky prevence i dalšími pedagogy, nabízím jim možnost metodických konzultací a intervize,

● realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předávám informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství,

● spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

● poskytuji pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu a dalších souvisejících dokumentů,

● realizuji mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření a řešení počátečních projevů šikany,

● realizuji programy selektivní primární prevence rizikového chování ve třídách ohrožených výskytem rizikového chování,

● realizuji programy všeobecné primární prevence rizikového chování (seznam dlouhodobých preventivních programů a orientační seznam témat interaktivních besed viz odkaz níže v aktuální nabídce programů)

● poskytuji metodické konzultace a spoluúčast při vedení adaptačních programů,

● poskytuji poradenskou péči pedagogům i rodičům a žákům.

 


 

Rychnov nad Kněžnou

Mgr., Bc. Zdenka Moravcová Ženatová
metodička prevence, speciální pedagog
e-mail: z.zenatova@prevencekhk.cz, tel.: 494 535 476

Činnosti a nabídka služeb

poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

● spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají primární i sekundární prevencí rizikového chování (např. školy, KÚ KHK, OSPOD, neziskové organizace v oblasti primární prevence)

● realizuji programy selektivní prevence zaměřené zejména na práci s problémovými třídními kolektivy, řešení „nezdravých vztahů“ a prvotních stadií šikany, změna klimatu třídy, základní intervenční program

realizuji sociometrická šetření – mapování vztahů mezi žáky ve třídách

● podpora pozitivního klimatu třídních kolektivů – adaptační a stmelovací programy, začlenění nového žáka atp.

realizuji selektivní primární prevence z oblasti jiných než vztahových potíží dle povahy obtíží v konkrétní třídě

realizace všeobecné primární prevence pomocí interaktivních technik, diskuze a formativních bloků (princip KAB modelu, kdy nejde pouze o předání informací, ale působení na postoje a hodnoty, rozvoj sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život)

metodické vedení pedagogů a školních metodiků prevence v oblasti prevence rizikového chování, metodická podpora třídních učitelů a pomoc s vedením třídnických hodin

pomoc v řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním (Co dělat, když…, kontakty na další odborná pracoviště)

● realizace intervizí a kazuistických seminářů pro pedagogy, vzdělávání pedagogického sboru v oblasti primární prevence rizikového chování

konzultace a metodická pomoc při tvorbě preventivního programu školy a dalších dokumentů souvisejících s výkonem pozice školního metodika prevence

●  realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předává informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství

poskytování poradenské péče – individuální práce s dětmi a rodiči


Back to top