Kontakty a nabídka služeb - PPP a SPC KHK


Místo působení metodika prevence

Hradec Králové

Jičín

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov


Hradec Králové

Mgr. Jitka Musilová, DiS.
metodik prevence (vedoucí profesní skupiny OMP), psycholog
e-mail: j.musilova@ppphk.cz, tel.: 606 082 588, 495 265 423

Činnosti a nabídka služeb

● poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

spolupracuji se školními metodiky prevence, třídními učiteli i dalšími pedagogy, nabízím možnost metodických konzultací a intervizí,

● realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předávám informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství,

● vedu kazuistické semináře pro pedagogy,

● realizuji vzdělávání pedagogického sboru v oblasti primární prevence rizikového chování,

● poskytuji pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu a dalších souvisejících dokumentů,

● poskytuji poradenskou péči pedagogům i rodičům a žákům,

spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají primární i sekundární prevencí rizikového chování (např. školy, KÚ KHK, Magistrát města HK – OSPOD, neziskové organizace v oblasti primární prevence),

● doporučuji, případně zapůjčuji odbornou i populární literaturu, filmy a videonahrávky vhodné pro preventivní výchovu,

spolupracuji s třídními kolektivy,

● realizuji dlouhodobé programy všeobecné a selektivní prevence, zejména se zaměřením na vztahovou problematiku ve třídních kolektivech – podpora pozitivního klimatu třídy.

● 1. stupeň ZŠ:

 • program pro nácvik sociálních dovedností „Kočičí zahrada“,
 • program prevence rizikového chování – trénink dovedností pro život (komunikace, emoce, sociální dovednosti)

● 2. stupeň ZŠ:

 • program prevence rizikového chování – trénink dovedností pro život (komunikace, emoce, sociální dovednosti)
 • program protidrogové prevence „Unplugged“, “nPrevence”
 • vedení nebo metodická pomoc při adaptačních programech
 • rozpis témat jednotlivých programů je možné poskytnout na vyžádání
 • dle osobní domluvy je možné vedení i dalších programů všeobecné prevence

● realizuji mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření a řešení počátečních projevů šikany,

● spolupracuji na podpoře změny klimatu třídního kolektivu (řešení „nezdravých vztahů“ a prvotních stadií šikany – selektivní prevence),

● realizuji diskuzně formativní bloky nebo jednorázové přednášky z oblasti primární prevence rizikového chování se skupinami žáků (zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ), příklad témat: kyberprostor, kyberšikana, stres a relaxace, poruchy příjmu potravy, návykové látky, partnerství, atd.

● vedu skupinu osobnostního a emočního rozvoje pro děti.

 


Jičín

Mgr. Lukáš Nálevka
metodik prevence
e-mail: l.nalevka@pppjicin.cz, tel.: 739 293 888

Činnosti a nabídka služeb

poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

● spolupracuji se školními metodiky prevence i dalšími pedagogy, nabízím jim možnost metodických konzultací a intervize,

● realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předávám informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství,

● spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

● poskytuji pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu a dalších souvisejících dokumentů,

● realizuji mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření a řešení počátečních projevů šikany,

● realizuji programy selektivní primární prevence rizikového chování ve třídách ohrožených výskytem rizikového chování,

● realizuji programy všeobecné primární prevence rizikového chování (seznam dlouhodobých preventivních programů a orientační seznam témat interaktivních besed viz odkaz níže v aktuální nabídce programů)

● poskytuji metodické konzultace a spoluúčast při vedení adaptačních programů,

● poskytuji poradenskou péči pedagogům i rodičům a žákům.

  


–>

Rychnov nad Kněžnou

Mgr., Bc. Zdenka Moravcová Ženatová
metodička prevence, speciální pedagog
e-mail: z.zenatova@ppprychnov.cz, tel.: 494 535 476

Činnosti a nabídka služeb

poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

● spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají primární i sekundární prevencí rizikového chování (např. školy, KÚ KHK, OSPOD, neziskové organizace v oblasti primární prevence)

● realizuji programy selektivní prevence zaměřené zejména na práci s problémovými třídními kolektivy, řešení „nezdravých vztahů“ a prvotních stadií šikany, změna klimatu třídy, základní intervenční program

realizuji sociometrická šetření – mapování vztahů mezi žáky ve třídách

● podpora pozitivního klimatu třídních kolektivů – adaptační a stmelovací programy, začlenění nového žáka atp.

realizuji selektivní primární prevence z oblasti jiných než vztahových potíží dle povahy obtíží v konkrétní třídě

realizace všeobecné primární prevence pomocí interaktivních technik, diskuze a formativních bloků (princip KAB modelu, kdy nejde pouze o předání informací, ale působení na postoje a hodnoty, rozvoj sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život)

metodické vedení pedagogů a školních metodiků prevence v oblasti prevence rizikového chování, metodická podpora třídních učitelů a pomoc s vedením třídnických hodin

pomoc v řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním (Co dělat, když…, kontakty na další odborná pracoviště)

● realizace intervizí a kazuistických seminářů pro pedagogy, vzdělávání pedagogického sboru v oblasti primární prevence rizikového chování

konzultace a metodická pomoc při tvorbě preventivního programu školy a dalších dokumentů souvisejících s výkonem pozice školního metodika prevence

●  realizuji pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předává informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství

poskytování poradenské péče – individuální práce s dětmi a rodiči


Trutnov

Mgr. Jana Kaplanová, DiS.
metodička prevence
e-mail: j.kaplanova@ppptrutnov.cz, tel.: 602 620 020

Činnosti a nabídka služeb

poradenskou, konzultační a metodickou činnost poskytuji podle předchozí domluvy osobně, telefonicky či online (v prostředí Teams),

● realizuji programy všeobecné a selektivní prevence, zejména se zaměřením na vztahovou problematiku v třídních kolektivech:

 • podpora pozitivního klimatu (adaptační a kohezivní programy, podpora zdravé komunikace, nácvik sociálních dovedností, trénink dovedností pro život, zpracování situací při obměně složení třídního kolektivu)
 • spolupráce na změně klimatu třídy (řešení „nezdravých vztahů“ a prvotních stadií šikany)

● realizuji diskuzně formativní bloky z oblasti prevence rizikového chování podle potřeb konkrétní třídy (např. témata spojená s pohybem v kyberprostoru, s problematikou poruch příjmu potravy, návykových látek, závislostí apod. – orientační seznam témat lze zaslat na vyžádání e-mailem)

● realizuji mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření

● poskytuji pomoc při řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním (Co dělat, když…) – pedagogům, rodičům a žákům

● spolupracuji se školními metodiky prevence, třídními učiteli i dalšími pedagogy:

 • konzultace, intervize, kazuistické semináře (v oblasti prevence rizikového chování)
 • o metodická podpora při vedení třídních kolektivů, při vedení třídnických hodin
 • vzdělávání pedagogického sboru v oblasti primární prevence rizikového chování (spolu s kolegy OMP z dalších pracovišť PPP KHK)
 • metodická pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu a dalších souvisejících dokumentů
 • pracovní setkání školních metodiků prevence k předávání informací o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství

spolupracuji s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování (např. školy, OSPOD, SVP, neziskové organizace v oblasti primární prevence)

Back to top