Literatura a pomůcky - PPP a SPC KHK

Pomůcky

Interaktivní desková hra „Cesta labyrintem města“, která slouží jako metodická pomůcka, jež doplňuje program primární prevence rizikového chování na základních a středních školách. Po předchozí domluvě je možné ji z PPP zapůjčit do školy

Pomůcky na uvolnění neklidu pro děti s ADHD

Karty pro reflexi činností

Losovátka pro rozdělení do skupin

Karty pro práci s emocemi, životní situace, výběr povolání, aj.

Literatura (tipy na knihy vhodné pro pracovní i osobní rozvoj)

Osobnostní a sociální výchova

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích.

Kniha Typologie osobnosti u dětí: Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence. Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi.

Kniha Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody, které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. Učitelům základních i středních škol přináší inspiraci, jak v hodinách pracovat s žákovským portfoliem a žáky v sebehodnocení podporovat.

Kniha Žáci potřebují přemýšlet vychází z teoretických přístupů pedagogické, kognitivní i obecné psychologie, které propojuje se současnou pedagogickou praxí. Poukazuje na to, jak teorie, kterou mnohdy pokládáme za suché a nezáživné, významně ovlivňují způsob praktické práce s dospívajícími.

Kniha Nová cesta k léčbě šikany přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení.
Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování.

Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími v knize Rozvíjení emoční inteligence žáků

Cílem publikace Sociální dovednosti ve škole je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů.

Kniha Výchova bez poražených popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit problémy.

Kniha Bezpodmínečná výchova nabízí výchovné postupy a vyzývá nás k tomu, abychom přehodnotili předpoklady výchovy dětí. Radí, jak nahradit chválu bezpodmínečnou podporou, kterou děti potřebují, aby z nich vyrostli zdraví, vnímaví a zodpovědní lidé.

Kniha Škola bez poražených pomáhá učitelům zvládat vypjaté situace.

Kniha Jak se krotí tygr: Vítejte ve škole krotitelů tygrů! Tato škola je vhodná opravdu pro všechny, pro děti a dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče. Autoři se věnují práci s dětmi a dospělými. Mezi témata, která nejčastěji řeší, patří hyperaktivita a poruchy pozornosti dětí, traumatické zkušenosti, rozvody v rodinách, partnerské či sourozenecké neshody, stěhování a změny v životě s tím spojené.

Publikace Máme dítě s ADHD je zaměřena nejen na poznání, co hyperaktivita je, jak vzniká, jaké jsou její základní projevy a jak se tyto projevy mění v průběhu vývoje dítěte, ale zejména na praktické náměty a postupy, jak výchovně vést hyperaktivní děti a jak s nimi pracovat v rodině i ve škole tak, aby jejich znevýhodnění bylo co nejvíce eliminováno nebo alespoň zmírněno.

Kniha Budování citového pouta je kniha pro rodiče nebo kohokoli jiného, kdo chce lépe porozumět sobě sama, svým vztahům a životu.

Knihy a zároveň webové stránky

https://www.aharodicovstvi.cz/
https://www.vychovabezporazenych.cz/
http://www.nepozornidospeli.cz
http://www.rodicevitani.cz

Back to top