Kdo je metodik prevence při PPP a co dělá? - PPP a SPC KHK

Metodik prevence při PPP (oblastní metodik prevence – OMP) vykonává služby primární prevence ve školství.

V oblasti primární prevence rizikového chování realizujeme programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence.

Zaměřujeme se také na metodickou podporu pedagogů a jejich vzdělávání.

Ze své pozice především metodicky vedeme školní metodiky prevence (ŠMP), případně pracujeme s třídními kolektivy.

Odbornou konzultaci s OMP může využít kterýkoliv pedagog, jenž potřebuje pomoc týkající se prevence či řešení rizikových projevů chování.

Své služby poskytujeme také rodičům nebo přímo žákům a studentům, jestliže mají podezření na výskyt rizikových projevů chování ve třídě nebo ve škole, kterou navštěvují.

Naše služby jsou hrazeny ze státního rozpočtu ČR.

Podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb, příloha č. 4 v konkrétním výkonu pak OMP zejména:

aZajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření.

bZajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace.

cNa žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových projevů chování.

dUdržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v daném kraji v primární prevenci angažují.

eSpolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje.

fPečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.

Back to top