Kontakty na spolupracující organizace - PPP a SPC KHK

KÚ KHK
https://sipkhk.cz/

Laxus, z.ú. – sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.
http://www.laxus.cz/

Policie ČR
https://www.policie.cz/web-prevence.aspx
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-khk.aspx

Prostor Pro, o.p.s. – preventivní programy Spirála – dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizuje preventivní programy a nabízí rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.
http://www.prostorpro.cz/preventivni-programy-spirala.html

Semiramis, z.ú. – Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.
http://www.os-semiramis.cz/

Středisko výchovné péče HK Návrat – nabízí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Pro děti ve věku od 3 do 26 let (po dobu školní docházky).
http://www.svphk.cz/

Kromě výše uvedených organizací platných pro celý KHK, patří mezi spolupracující organizace i tyto subjekty s konkrétní působností v uvedených okresech:

DKC Nomia – Psychologická poradna, která vznikla jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. Zaměřují se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracují rovněž i s pachateli trestné činnosti.

Školské poradenské pracoviště Mozaika – nabízí ambulantní, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, dospívajícím, rodinám, pedagogům a školám.
https://www.mozaikahk.cz/

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Na pracovníky oddělení SPOD se může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.
Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na ně mohou také obracet.
https://www.hradeckralove.org/socialne-pravni-ochrana-deti/ds-2071

Městská policie
https://www.hradeckralove.org/oddeleni-prevence-kriminality/ms-25672/p1=25672

Salinger, z.s. – poskytuje mladým lidem podporu v začleňování do společnosti.
http://www.salinger.cz/
https://www.salinger.cz/stopa-capa – náhradní rodinná péče
https://www.salinger.cz/triangl – sociálně aktivizační služby
https://www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
https://www.salinger.cz/centrum-semafor – sociální služba

Prostor Pro, o.p.s. – poskytuje odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváříme příležitosti pro změnu. Podporuje zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.
https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala – preventivní programy pro školy
https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/pravo-pro-kazdy-den – probační program
https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/rodinne-centrum-pohoda/vzdelavani-a-prednasky

Aufori, o.p.s. – V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.
http://www.aufori.cz/

Oblastní charita Jičín – zřizuje mj. nízkoprahové kluby (ve městech Hořice, Jičín, Nová Paka), které poskytují bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.
https://jicin.charita.cz/jak-pomahame/detem-a-mladezi/

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) se sídlem na úřadech jednotlivých měst a obcí.

Středisko výchovné péče Hostinné Podpora – nabízí diagnostiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte zpravidla od 6 let věku do ukončení středního vzdělání.
https://www.vuhostinne.cz/svp/

Manželská a rodinná poradna Jičín – nabízí bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami.

Městská policie ve městech Jičín a Hořice.

Amalthea z.s. –Rodinné konference

Aufori, o.p.s. – V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.
http://www.aufori.cz/

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. – Manželská a rodinná poradna Náchod
https://www.csps-hk.cz/Centrum-socialni-pomoci-a-sluzeb.html

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) se sídlem na úřadech jednotlivých měst a obcí

Policie ČR – územní odbor Náchod

Speciálně pedagogické centrum Náchod – SPC zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Středisko výchovné péče Kompas v Náchodě

Odbor sociálních věcí Náchod

Odbor školství Náchod

Místní akční skupina mezi Úpou a Metují

Místní akční skupina Stolové hory

Městský úřad Dobruška, https://www.mestodobruska.cz/
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, https://www.kostelecno.cz/
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, https://rychnov-city.cz/

OD5K10 Rychnov nad Kněžnou – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA, streetwork v ulicích města Vamberk a emailové poradenství pro mládež v obtížných životních situacích, semináře primární prevence na 2. stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku
http://www.od5k10.cz/od5k10

Městská Policie Trutnov – koordinátor prevence kriminality
https://www.trutnov.czmesto-trutnov/policie-info-mestska-policie-trutnov

RIAPS Trutnov – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb “rychlá, intenzivní a přátelská služba”
http://ww.riaps.cz
http://www.riaps.cz/shelter/kontakty.html – Shelter – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
http://www.riaps.cz/kc/kontakt.html – kontaktní centrum a terénní služby
http://www.riaps.cz/ambulance/adiktologie-kontakty.html – Ambulance klinické psychologie, psychiatrie a dětské psychiatrie, adiktologie

Středisko výchovné péče Trutnov Varianta – ambulantní preventivně výchovné a poradenské zařízení pro děti a dospívající, jež se ocitnou v náročné životní situaci, převážně ve spojení s problémovým chováním (potíže ve škole, v rodině, osobní a vztahové problémy či poruchy chování)
https://www.svpvarianta.cz

Středisko výchovné péče Hostinné Podpora – nabízí diagnostiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte zpravidla od 6 let věku do ukončení středního vzdělání.
https://www.vuhostinne.cz/

Oblastní charita Trutnov
https://trutnov.charita.cz/majak-centrum-nahradni-rodinne-pece/ – MAJÁK – centrum pro rodinys dětmi v náhradní rodinné péči
https://trutnov.charita.cz/zvonek-pro-rodinu-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ – ZVONEK pro rodinu – služby pro rodiny s dětmi

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
https://dk.charita.cz

Středisko Světlo Diakonie českobratrské církve evangelické
https://vrchlabi.diakonie.cz/

Probační a mediační služba ČR, středisko Trutnov
https://www.pmscr.cz

Organizace HOPE4KIDS, z.s.
https://www.etickedilny.cz/lektori/

OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí příslušných městských a obecních úřadů

Back to top