Platforma ŠPZ - PPP a SPC KHK

Klíčová aktivita: 2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje – Platforma vedoucích pracovníků ŠPZ

Zřízení platformy vedoucích pracovníků školských poradenských zařízení napříč celým Královéhradeckým krajem má za hlavní cíl síťování a prohlubování vzájemné spolupráce.
Budeme sledovat především posílení vzájemné informovanosti o personálním složení, aktivitách a aktuálních problémech jednotlivých zařízení a na základě rozvíjení dobrých kolegiálních vztahů významně posilovat ochotu všech aktérů ke vzájemné spolupráci při poskytování poradenských služeb na území kraje. Poskytneme prostor pro výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe a významně tak přispějeme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných poradenských služeb v Královéhradeckém kraji.

Platforma vedoucích pracovníků se bude scházet minimálně 2x ročně dle vzájemné dohody jejích členů prezenčně nebo online. V rámci platformy budou projednávána odborná témata, stejně jako organizační záležitosti týkající se praktického fungování všech školských poradenských zařízení v kraji. Jedním z výstupů činnosti platformy budou doporučení pro vzdělávání pracovníků ŠPZ, na která budeme v rámci projektu IDZ reagovat a pokusíme se pracovníkům ŠPZ potřebná vzdělávání zajistit.

Back to top