Projekt I-KAP II - PPP a SPC KHK

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Rozvoj kariérového poradenství

Projektový záměr navazuje na aktivity realizované v kraji v letech 2018 – 2020 v rámci projektu “Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I”. Z hlediska plánovaných činností ho lze rozdělit na 2 moduly:

Modul A:

„Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství“.
Modul je určen školám, které nebyly zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem se problematice kariérového poradenství intenzivněji a se znalostí nejnovějších poznatků věnovat. Základním cílem modulu je poskytnout 20 pedagogickým pracovníkům těchto škol ucelené a systematické vzdělávání (kurz) v problematice kariérového poradenství, a to v rozsahu 80 hodin. Vzdělávání bude zajištěno externími lektory, kteří se na oblast kariérového poradenství dlouhodobě specializují a mohou tak nabídnout skutečně soudobý a nejnovějším poznatkům odpovídající vhled do dané problematiky. Důraz bude kladen nejen na předávání teoretických východisek, ale též na prohlubování a rozšiřování odborných kompetencí pro poskytování kariérového poradenství.

Modul B:

Podpora při vytváření a implementaci systému kariérového poradenství do praxe jednotlivých škol.
Modul je určen školám, které byly intenzivněji zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem implementovat získané poznatky a kompetence do každodenní pedagogické praxe.
Základním cílem modulu je v maximální možné míře zužitkovat aktivity předchozího projektu a vytvořit v rámci Královéhradeckého kraje síť základních a středních škol, které mají jasně definován a vytvořen systém poskytování kariérového poradenství a cíleně ho praktikují.

V rámci modulu B předpokládáme rovnoměrné zapojení škol ze všech částí (okresů) kraje. Ve výběru budou upřednostňovány školy, jejichž výchovní/kariéroví poradci absolvovali v rámci předchozího projektu dlouhodobý kurz „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti KP“ a mají zájem se kariérovému poradenství nadále věnovat.
Z hlediska časového harmonogramu bude modul rozdělen do dvou fází – přípravné a implementační.

V přípravné fázi budou na všech zapojených školách vytvořeny pracovní skupiny, jejichž členy budou kromě výše specifikovaných pedagogů metodici aktivit kariérového poradenství (členové odborného týmu projektu) a externí supervizoři. Aktivity těchto pracovních skupin budou směřovat k naformulování školní strategie cíleného poskytování kariérového poradenství a následně k vytvoření akčního plánu její implementace do praxe školy.

V implementační fázi pak bude s podporou odborného týmu projektu zahájena praktická realizace aktivit směřujících k naplňování vytvořené strategie. Projekt počítá nejen s metodickou, ale i s přímou odbornou podporou skupinových aktivit se staršími žáky (ZŠ II. stupně a SŠ) a to prostřednictvím zapojení odborných pracovníků jednotlivých pracovišť PPP a SPC KHK.
V rámci modulu B budou mít zapojení pedagogové po celou dobu jeho realizace možnost získávat další nové poznatky, rozšiřovat své kompetence a sdílet zkušenosti na pravidelně organizovaných setkání pracovní skupiny. Setkání pracovních skupiny budou cílené na vzájemné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Zároveň bude realizována série workshopů  zaměřených na další prohlubování odborných kompetencí kariérových poradců pod vedením odborných lektorů.

Součástí nabídky pro pedagogické pracovníky zapojených škol (výchovní/kariéroví poradci) bude i možnost skupinových i individuálních supervizí.

Klíčovou aktivitu koordinuje a organizačně zajišťuje mini tým metodiků aktivit kariérového poradenství:

Martin Švec
e-mail: m.svec@pppkhk.cz
tel.: +420 725 986 911

Sylvie Sedláčková
e-mail: s.sedlackova@pppkhk.cz
tel.: +420 721 980 388

Kristýna Valentová
e-mail: k.valentova@pppkhk.cz
tel.: +420 702 220 195

Back to top