Projekt I-KAP - PPP a SPC KHK

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

(I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK I.

Partneři projektu:
Do projektu je zapojeno celkem 19 partnerů. Příjemcem je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol.

Klíčové aktivity projektu

 1. Podpora kariérového poradenství
 2. Podpora společného vzdělávání
 3. Podpora polytechnického a odborného vzdělávání
 4. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Cílové skupiny projektu:

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků

Výstupy projektu:

 • Celkový počet účastníků: 350
 • Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání: 1500
 • Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti: 250
 • Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí: 19
 • Počet podpořených spoluprací: 16
 • Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí: 1
 • Počet produktů vzdělávání k podnikavosti: 1
 • Počet produktů polytechnického vzdělávání: 34
 • Počet platforem pro odborná tematická setkání: 1
 • Počet regionálních systémů: 1

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje zajišťuje realizaci klíčových aktivit Podpora kariérového poradenství a Podpora společného vzdělávání.

Podpora společného vzdělávání

Realizací této aktivity projektu bude podpořeno dosažení dostupnosti středoškolského vzdělání žákům se SVP a s mimořádným nadáním, a to při současném zachování, popřípadě zvýšení kvality SŠ a VOŠ, a bude vytvořeno vhodné prostředí pro realizaci společného vzdělávání. Dále bude podpořen rozvoj tvůrčího a kooperativního prostředí mezi školami hlavního vzdělávacího proudu a školami zřizovanými podle § 16 odst. 9, příp. § 42 školského zákona, pedagogům bude poskytována podpora pro výuku žáků se SVP, rodiče žáků budou lépe informováni o možnostech vzdělávání svých dětí.

Aktivita je zaměřena na podporu pedagogických pracovníků vyšších odborných, středních i základních škol; zahrnuje především podporu učitelům, kteří se ve výuce věnují žákovi nebo žákům se SVP. Zapojení pedagogičtí pracovníci získají podporu:

 • odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti péče o klienty se SVP,
 • nabídkou možnosti předávání a sdílení dobré praxe,
 • nabídkou možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy působícími ve školách speciálních i ve školách hlavního vzdělávacího proudu
 • nabídkou možnosti osvojení si nových metod práce se začleněným žákem s SVP do běžné třídy a práce s kolektivem.

Klíčovou aktivitu koordinuje a organizačně zajišťuje metodik inkluze, kterým je

Mgr. Zuzana Romášková
e-mail: z.romaskova@pppkhk.cz
tel.: +420 724 293 967
http://www.sipkhk.cz/infoportal/kap-map

CO LZE V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY VYUŽÍT

Síť podpory poradenství pro žáky se SVP

Při nastavování podpůrných opatření pro vzdělávání žáků s četnějšími a různorodými problémy je v rámci projektu možné – se souhlasem zákonných zástupců žáka – svolat odborné konsilium složené z odborných pracovníků zainteresovaných na řešení problému dotčeného žáka (např. neurolog, logoped, psycholog, psychiatr, pediatr). Oslovení odborníků vyplývá z dlouhodobé spolupráce PPP a SPC se specialisty v těchto oborech. Setkání bude vždy přítomen i pedagogický pracovník, nejčastěji pravděpodobně třídní učitel žáka. Cílem konsília bude stanovení priorit a nalezení optimálního postupu řešení problémů žáka. Anonymizované kazuistiky mohou být v budoucnu využity pro další edukaci nejen pedagogů.

Kvalifikační a konzultační prostředí pro pedagogy

V rámci projektu dojde ke zmapování a vytovření databáze škol a pedagogů, kterým se v jejich pedagogické práci podařilo úspěšně zvládnout vzdělávání žáků se SVP a kteří jsou ochotni podělit se svými poznatky, zkušenostmi a dovednostmi s kolegy z jiných škol. Metodik inkluze může následně zprostředkovat zájemcům ze stran pedagogů výměnu dobré praxe ve výuce dětí se SVP formou hospitací, náslechů, konzultací a dalších forem spolupráce mezi učiteli (bude možné zapojit jak vyučující ze škol hlavního vzdělávacího proudu, tak yučující ze škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 či ze škol speciálních, a to jak mezi středními školami navzájem, tak mezi školami různých stupňů vzděláván0í(tj. základní školy – střední školy – vyšší odborné školy).

Podpora vzdělávání žáků se SVP

Projekt nabízí možnost přímé podpory začlenění žáka se SVP do třídy ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Metodik inkluze vytipuje na SŠ nebo ZŠ v kraji žáky se SVP, kteří jsou začleněni do třídy školy hlavního vzdělávacího proudu. Třída začleňující takového žáka ve spolupráci s odborníky na problematiku postižení dítěte vyjede mimo školu na pobyt, jehož účelem je přijetí žáka se SVP do kolektivu. Všichni žáci si v rámci pobytu vyzkouší simulaci poruchy spolužáka, aby lépe pochopili jeho situaci. Se třídou bude pracovat metodik prevence. Pobytu se vždy bude účastnit pedagogický pracovník (nejčastěji pravděpodobně třídní učitel), a má-li žák se SVP přiděleného asistenta, bude přítomen i asistent.

Tvorba školské inkluzivní koncepce Královéhradeckého kraje

V rámci této podaktivity bude vytvořena Školská inkluzivní koncepce Královéhradeckého kraje (dále ŠIK), tj. dokument, který stanoví dvouletý plán aktivit vedoucích k podpoře škol rozvíjet potenciál každého jednotlivého dítěte, žáka a studenta. Školská inkluzivní koncepce vznikne metodou společného plánování – do tvorby budou zapojeni členové minitýmu KAP, kteří se touto oblastí zabývají. Podaktivita obsáhne analýzu a tvorbu podkladů a v závěrečné fázi formulaci dokumentu, který získá podporu většiny zapojených zástupců. Tým pro přípravu ŠIK bude navazovat na jednu ze základních priorit Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje – zajistit podporu škol a školských zařízení při aplikaci principů společného vzdělávání a spolupracovat s Individuálním projektem systémovým Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Výstup aktivity bude schválen nejméně dvěma členy Odborné platformy společného vzdělávání.

Podpora kariérového poradenství

Cílem této klíčové aktivity je propojení informačních, poradenských, diagnostických a vzdělávacích činností a následně zvyšování odborných kompetencí výchovných/kariérových poradců na školách v Královéhradeckém kraji.
V rámci realizované klíčové aktivity budou pedagogové moci využít následující podpory:

Klíčovou aktivitu koordinuje a organizačně zajišťuje mini tým metodiků kariérového poradenství, který vede

Martin Švec
e-mail: m.svec@ppphk.cz
tel.: +420 725 986 911
Kariérové dny
Jedná se o pravidelná setkání výchovných/kariérových poradců ZŠ a SŠ, terá se budou konat v průběhu realizace projektu vždy ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje (Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov n. Kněžnou). Na programu bude zejména předávání aktuálních informací z oblasti kariérového poradenství – nabídka služeb kariérového poradenství, metodika, aktuální situace a vývoj na trhu práce, sdílení dobré praxe.
Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství
V rámci projektu bude vybraným zájemcům z řad výchovných/kariérových poradců umožněna účast v uceleném vzdělávacím modulu v celkovém rozsahu 80 vyučovacích hodin, který bude realizován během doby realizace projektu (2018 – 2020). Kurz proběhne na 2 místech – v Náchodě a v Hradci Králové, maximální počet účastníků ve skupině je 25.
Vzdělávání bude mít jak teoretickou, tak praktickou část, obsáhne otázky týkající se současné podoby kariérového poradenství a její formy, strategií, přístupů a technik v kariérovém poradenství.

Metodická podpora
V rámci projektu budou mít výchovní/kariéroví poradci na školách možnost využití konzultací s některým z členů minitýmu metodiků kariérového poradenství, zahájení metodické podpory je plánováno na září 2018 (informace o poradenských zařízeních, metodická podpora, s kým spolupracovat, atd.).

Metodika poskytování kariérového poradenství
V rámci projektu vznikne brožura – příručka pro výchovné/kariérové poradce, která shrne současnou podobu metodiky kariérového poradenství, poskytne soubor dostupných metod včetně popisu vhodnosti jejich použití, seznam institucí zabývajících se kariérovým poradenstvím, nejčastěji řešené problémy a otázky.

Back to top