– Kariérové vzdělávání žáků v běžné výuce

Dnes vám představíme další variantu hodiny kariérového vzdělávání na téma silné stránky, tentokrát rozšířenou o osobní role. Aktivita je zpestřena i výtvarnou částí, která byla žáky velmi pozitivně přijata („Okénko od spolužáků“).
 
Cíl: hodiny: Žák si uvědomuje a umí popsat své silné a slabé stránky. Žák vyhodnotí, proč je dobré je znát a …

Aktivita, kterou vám dnes přinášíme, je zajímavá především svým výtvarným pojetím. Třída, ve které byl program realizován, má ráda výtvarné aktivity. Kariérová poradkyně sama výtvarnou výchovu vyučuje. Opakuje se obdobné téma, jako u již představených hodin, liší se zpracováním.

 
Cíl: hodiny: Zjišťování schopnosti sebepojetí a mapování silných stránek, schopnost diskutovat na téma …

Tento program je pokračováním první hodiny realizované v prvním ročníku čtyřletého gymnázia Opět se jedná o jednu vyučovací hodinu. Žáci měli za domácí úkol požádat 3 blízké (kamarádi, rodina, apod.) o sdělení 3 silných vlastností nebo stránek daného studenta. Se získanými 9 vlastnostmi budou nyní pracovat.

 
Cíl: Zmapování silných stránek, prohloubení znalostí …

Aktivita, kterou vám dnes představujeme, má nižší časovou dotaci – pouze jednu vyučovací hodinu. Byla realizována na začátku prvního ročníku čtyřletého gymnázia, podpořila sebepoznání žáků a vzájemné sdílení pomohlo socializaci a vytváření vazeb v třídním kolektivu. Následně byla realizována druhá hodina, která na tuto obsahově navázala.

Cíl: Zmapování silných a slabých stránek, podpora …

Back to top