– Realizované hodiny kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce

Cíl: Seznámení žáků s Národní soustavou povolání a vyhledáváním v ní, seznámení s požadavky na jednotlivé profese. Seznámení s povoláními blízkých dospělých.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde 8. ročník)
Časová dotace: 45 minut
Pomůcky a zdroje: Národní soustava povolání, vypracovaný domácí úkol „Povolání blízkých dospělých“, PC.

Úvod:
Vzájemné …

Cíl: Žáci se seznámí s celou škálou hodnot. Diskuze o tématu a rozdílnosti vnímání jednotlivých pojmů. V průběhu aktivit si žáci uvědomují svůj vlastní hodnotový žebříček.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde 9. ročník)
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: Karty Světem hodnot, Karty s příběhy, pracovní list Moje hodnoty, pásky z …

Cíl: Seznámení žáků se základními pojmy podnikání a jejich objasnění.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde 9. ročník)
Časová dotace: 90 minut
Pomůcky a zdroje: Lístečky se jmény, počítač s projektorem, čisté papíry, tužky, plakát Kolo podnikání, pracovní list Plánování podnikatelského záměru, kartičky podnikatelských činností, osmisměrky (viz pracovní list Kolo podnikání), prezentace …

Cíl: Zdůraznění důležitosti uvědomování si silných stránek a jedinečnosti osobnosti každého z nás, diskuse a praktické aktivity na téma jak uvědomění si svých silných, ale i slabých stránek ovlivňuje profesní orientaci. Skupinová práce a diskuse nad tématem „povolání v mé rodině,“ jaká jsou atraktivní, ale někdy i limitující specifika profesní cesty / povolání, které …

Back to top